ortograpia, opiya, opya, opia!

ortograpia, opia, opiya, opiaaaaC-Q? Bugal mu!

K-W? Pitaclan mu!

Nung susulat ca’t babasa queng sulat a ‘K’ at buri mo’ng munta impiernus dening susulat at babasa queng sulat a ‘C-Q’, e ca lelele queni, panucduc da ca’t ibalic queng ibatan mu…. amana que iti queng Ingdung ibatan

Nung susulat ca’t babasa queng sulat a ‘C-Q’ at buri mo’ng munta impiernus dening susulat at babasa queng sulat a ‘K’, e ca lelele queni, pota itali ra ca queng pun ning cainitu’t papacan da cang panas at ubuc. Opu, opuuuuuuuuuuuuuu, mamintu na cu puuuuuuuuu, e iu na cu pu papagupu careng ubuc!

Nung susulat ca’t babasa queng sulat a ‘C-Q’ at atin cang capanupaian careng susulat at babasa queng ‘K’, malualas ca isip. At aslag a masala ing sana pane sunlag queca, Jo!

Nung susulat ca’t babasa queng sulat a ‘K” at atin cang capanupaian careng susulat at babasa queng ‘C-Q’, malualas ca isip. At capaiapan queca, Jo!

ua, wa, wawa, uauauaua©siwalangsinukuan

ua, wa, wawa, uauauaua©siwalangsinukuan

Baquit? Na’ng baquit? Naidanang picbungan o ini na naman! Catac ne pu canian!

Alte, ala naman pamidigma’t gulu. Pengagli ra caiu mung gulu ania sasamal cong maquipate. O’t pipapaten iu ing alting anti canini? Balamu reng anac a mangalati quecaiu. Pisabian ieng masalese’t ing apicasundu iang gauan. E co anting babai o anac a malating ditac a bague tetercu caiu’t sasaquit lub. Miras na ing miras, oneng e ta mu tatalan pataram ampong taictic ba ta ia mung aparas ing buri tamung miras.

Ampo reng patuldic-tuldic, calinguan iu na pa. Dacal tamu dapat pa mu’ng gauan at dacal ta na saquit buntuc.

Ing masanting nung bugnutin co’t milalaco pane queng patulu, umpisan ta nang sumulat queng Culitan– ing matuang sulat a Capampangan. Canita uman da ca pa quili-quili’t namnaman mi ing quecang mansad.

Itague ie, at mamulutan caiu. Ilual iu ing aslam a maparas. Potang queng paras masisilab no reng dila tamu, lauean tamu nung sanung aiagcas tamu– ing C at Q na K mu naman a siuala, o ining K na C at Q mu naman siuala. Capa. E tamu paburen mababalid la reng mata tamu’t pupula la reng dila tamu.

____

At baiu la malutu reng quecang opia (opiyyyyaaaaaa) pota bisa cang mambag careng susulat mu. Ipalual ta la queti. Maliari mong parala queti nung bucal queng lub mu’t pusu, macanian man balu ming bugnutin ca, oneng nung atin cang susulat parala mo quecami at pabasa ta la careng mangapapadpad queti. Ania queni mo parala, Jo… (timid me ing metung careng masala’t macagulis a laguiu queng lalam, e man masaquit ian, itang sese ming pusa aguiu ne ian e mi ia man tiruanan):

sumulat ca cang: Siuala nang Sinucuan
sumulat ca cang: Siwala nang Sinukuan
sumulat ca cang: Siuala nang Sinucuan

___

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: