metung a map a amanu

07/04/2019

Copy of siuala laguiu reng talasulat

metung a map a amanu

bombaaa


nga na’ng apung sucu 186

08/10/2012

bucatut

daque neng oliver s. carlos

amanu: bucatut
pangasabi: Miialiua lang uring asan deng araracap da queng bucatut neng panaun ning albug.
cabaldugan: paralan ning pamaniacap (pamandacap) asan nu’ng nucarin iumang do reng quitig caring bucana o pidadalanan ning masalusung agus patie macalbug queng taldaua o marangle; metung uring paniilung asan; metung uring silung asan; metung uring pamaniilung asan; silung asan; paniilung asan.

________


nga na’ng apung sucu 185

08/10/2012

batáris

daque neng oliver s. carlos

amanu: batáris
pangasabi: Betarisan da ne i Oscar deng caluguran na quetang papalutan nang metu libluban.
cabaldugan: saup; saupan; sugu; suguan; pasugu; pasuguan; saup o pamaniaup alang baiad; pamaniaup ba’ng agad maiari ing metung a bagueng gagauan o pagcaabalaan

_________


nga na’ng apung sucu 184

27/09/2012

resa-resa

daque neng oliver s. carlos

amanu: resa-resa (Sp)
pangasabi: E mu balu ing resa-resa quening pisasabian nung inia e dapat mamagpang.
cabaldugan: detalie (ditalie); pun at uiat (ning pisasabian); pun at dulu (ning pisasabian); bague-bague pisasabian; bague-bague sangcap ning pisasabian; cabilugan larauan (ning pisasabian); pasicut-sicut ning pisasabian; pamidurut-durut ning pisasabian; sablang bague tungcul queng pisasabian.

________
* Ini na pung palatandang Sp mangabaldugan iang Castila (Ispaniol).

_________


nga na’ng apung sucu 183

27/09/2012

ustan

daque neng oliver s. carlos

amanu: usta (Sp); ustan (Sp); ustaan (Sp)
pangasabi: Baiu ie atulan ining dadalum da, ustan iung miamas-amas ing resa-resa ning sabla.
cabaldugan: baluan; paquibaluan; sanacan; paquiramdaman; isipan masalese; pacaisipan; pacamanmanan

_________
* Ini na pung palatandang Sp mangabaldugan iang Castila (Ispaniol)

__________


nga na’ng apung sucu 182

27/09/2012

talustus

daque neng oliver s. carlos

amanu: talustus
pangasabi: Macananu cang talustus queng pamangaPampangan nung Ingglis ia ing gagamitan mu?
cabaldugan: bilis; maguing mabilis; mabilis; maguing malino; malino; biasa; mabiasa; maguing biasa; sane; maguing sane; mabilis mabiasa; masalusung mabiasa; mabilis manguitaruc; mabilis macaintindi (Sp); mabilis macabalu.

_______
* Ini na pung palatandang Sp mangabaldugan iang Castila (Ispaniol).

________


nga na’ng apung sucu 181

18/09/2012

parate

daque neng oliver s. carlos

amanu: parate
pangasabi: Adua neng oras macaumang ing caiang parate dapot alang tutuclung aiup.
cabaldugan: paniilung aiup; silung aiup; paniacap aiup; pandacap aiup; paniulu o silu a macabang putut ning paiat a cuaian o dutung at atin iang pitucluanan at leting a maqui-caiabe lasticu o goma nu’ng nucarin patie tinuclu ia ing aiup, mabalag ia ing tucluanan at masilu ia iting aiup.

_________