ding taga pampang

21/09/2017

cauatasan capampangan

ing bunduc queng aslagan @siwalangsinukuan

aslag alaya@siwalangsinukuan

 

ding taga pampang
elysian tulang liham

Dakal lalto anak king dayi bibilug
Maburi keng danum at kusang tatalbug,
Anting taga Pampang milele king ilug
Ila na ing mismung king danum maglabug.

Lunto-lumbug na la ding dila da’t apse
At meging balid pa king obrang marangle,
Keng alun ning ilug at anggi babagse
Anya ing bangka ra lalbug yang malale.

Deng matwang sasagip ikwa dang mepagal
Ketang pamanyaup manatsang tibabal;
Oneng menikal no’t ding tud da mengalgal
At deng sasagipan ala nong masabal.

Ing matas mang pampang kusa ya ring lumbug
Nung ding kayanakan kapad deng tagalug.

 

 


 

Advertisements

meco at memun ne

20/09/2017

cauatasan capampangan

mask

bangungut@siwalangsinukuan

 

meco at memun ne
almario “amor” c. de Jesus

Masaya catang mabibye, micalugud, terac terac,
Ala cang cuscus balungus, cabuysitan agyang ditac,
Anya ining mepalyari, alus mate cu keng sindac,
Ot bigla cang mebangungut, bayu dinatang ing abac

Ing ligaya a binye mu, minuli ngan king pagsalbat,
Ytang tula’ng pisulu ta, ngeni king dusa micasat,
Ngening ala na ca bandi, yning casi’ng keca tapat,
Pibatan na ing dalumdum, capa capa, salat salat.

Panamdamam cu ing paling macapaligd canacu,
Anti ca mong atyu keni, malapit mu king siping cu,
Agad cung mag-piac a mata, isipang acakit cu pa,
Iyang maamo mung lupa, pati pisulung ligaya.

Detang masayang pinandit, e malyaring macalinguan,
Anting gintung cayamanan, a lubus tang pacamalan,
At ing sabla misimpan ngan, kening pusu’t pilubluban,
Yla ngening gaganacan, kening salu macapaldan.

Cabang ating panalala, mabibye cu’t mangisnawa,
Capilan man e malyaring ing canacu miwale ca,
Tutu e na maulit pa, ing macapisabi cata,
At damdaman mu cu bosis, calupa na nitang sadya.

Dapot istung matudtud cu, ycang dalo ning paninap,
Ing bengi misna yang saya, alus e na cu misingap,
Anti ca mong e man meco, babyayan ta ing milabas,
Ligaya’ng alang cayanti, at e mabilang ing Horas.

Potang talilis ney’ing bengi, at ing sala paratang ne,
Canita na cu milingat, migising na at mipacde,
Pasibayung mibalic na, ytang cabilyan a tune,
Ing meco at licuan mu cu, magdili-dili na keng bye.

 


 

 


ing sacramentu quing lugud

18/09/2017

cauatasan capampangan

sampaga©siwalangsinukuan

dampul ning lugud©siwalangsinukuan

 

ing sacramentu quing lugud
abel d. soto

Nung ing balang penandit na
Ning canacung pamagdili-dili
Ala lu ring capigaganacan cu queca,
Magparalampu ya ing pusu cu
Ban abaya’na cu ning cauacasan,
Pablasang ala yang balung capupusan
Ing capanandaman cu queca.
Macalilip ya quing balang penandit
Ning quecang licuan a milabasan
Ing legua’na ning capanayan
A e cu acuang itabili quing nucarin pa man.
Uling atyu ca ngan caring balang
Bilunga’na ning macule nang istoria ning
Canacung bie, lugud, at beluan.
Nun inia sa’t gueua co ngan banal
Ring sablang penandit na ning pamagdili-dili cu
Ban mie cang alang cayanganan…
Anga na quing abayan da ca quing quecang carinan.

 


 


caring atin ugaling map, ampo pa ‘tang cababang lub

18/09/2017

cauatasan capampangan

munag taimic@siwalangsinukuan

cababan lub@siwalangsinukuan

 

caring atin ugaling map, ampo pa ‘tang cababang lub
orly manalo dizon

1
Mangapalipit ne ketang / sakit a mipatan-patan
Ing catauan a tical nang / e sasauang pibabatan,
Lipat da detang discarting / gagauan ban alampasan
Ala pa rin capakibat / malino a ca-ablasan.

2
Uaring mabayat yang paud / ibibecut king aldoldo
Tang calipitan mipacal / caring mapapatang pago,
Halus panigobran na ngan / ban yang acua ing mipasno
Dapot sacdal pa capait / king pagsalbat e mitigco.

–3
Capilan pa caya datang / panayan maslag ning bucas?
A munie sang capasnauan / king catauan nang mangasias,
Tang bie ngening daralanan / a tutu nang misnang caplas
Sugat na nitang panamdam / e patugut lilingasngas.

4
Ua man king casalungsungan / dacal detang tagulele
E lalaco king sarili / itang cagiuan a tagle,
Bagcus pakidasnan lalu / ding paninapan tagumpe
Uling ilang cabilugan / deta nang pagdugan king bie.

5
Atin maliliaring bage / pakibaluan deting ustu
Dapot careti dacal lang / atin cacambal misteryu,
Casumangid da ding lingap / at ganap pamagsicasu
Detang sactung cayaduanan / lipo-lipo la king yatu.

6
Dacal king bie maliliari / ding bage capagsubucan
Cabud-abud na la datang / e la mamiling horas man,
Inia nung alang tetagan / mataranta na’t micasdan
Mangilabut ya’ng catauan / at e balu’ng dapat gauan.

7
Dacal lang bie keti sulip / a asabing e mapalad
Uling e pa tiran itang / macapusung pamaniauad,
At e pa taganang horas / mirikilan la’t matupad
Detang suerting paninasan / e cabud na datang agad.

8
Inia e sa mangainipan / panayan ing Keang tubud
A mamie Ya iting senyas / caring suerti Nang pamubud,
Dapot deti careta lang / mangiantulid la mu cabud
Caring atin ugaling map / ampo pa ‘tang cababang lub.

 

 


 


sandirit: macuiad a poesia

18/09/2017

cauatasan capampangan

bentilador@siwalangsinukuan

sasandirit@siwalangsinukuan

 

sandirit: macuiad a poesia
irvin harvey rivera (siuala ning maliwalu / anac ning baculud)

Gunam-gunaman cu at tinaptinapan;
mibubuleng dili qng capicacunuan;
nanu’yng alang patna tamung panicuanan;
nanu’yng queca tamung tantung pagdulapan;
queti babo labuad tamung tutucnangan?

Calupa ra mo ring aiup qng marangle;
sula-sulapo la’t magdulap pagcabie;
mangebun lang pilmi qng gueua rang sale;
potang mipsa no ring ebun dang sinese;
maraiu nong limpad qng busal marangle.

Calupa ra mo ring tauo queti labuad;
anti la mong aiup a lilimpad-limpad;
nung nucarin la man dane mangapadpad;
maraiu’t malapit man qng panimalad;
magdulap lang pilit qng carelang palad.

Yng tauo mengari iang metung sandirit;
maraiu iang tucnang dumurut iang binit.

 


 


capampangan: macuiad a poesia

18/09/2017

cauatasan capampangan

pinan ari; pinanari; pinan-ari

labuad capampangan@siwalangsinukuan

 

capampangan: macuiad a poesia
irvin harvey rivera (siuala ning maliwalu / anac ning baculud)

Capampangan cung misapuac Capampangan cu ring mate;
Yng sablang bague marauac nung macananu rang bicle;
Amanu ta’ng medamusac acaquit meng mamamate;
Nung macananu reng dilpac macanian deng pequilibe.

Amanu cu cacung sisuan e cu bustan dang icutcut;
Pamacle re man mulangan yti e cu paintulut;
Nung nucarin man yng dasan e cu bisang painggulut;
Nung mate ne yng cabiasnan malaus da neng icutcut.

Capampangan cu qng daia, qng isip, pusu at gaua;
Capampangan– ia yng mutia, yng musa cu at caladua;
Capampangan– ia’yng inaua; a pepamana nang Yma;
Capampangan– ia’yng tumaila,
caring dalit ning macudta.

Capampangan e ia cabud
Amanung guingcas ta’ asbuc;
Nune metung iang Amanung
tubu qng alayang bunduc.

 

 


 


ing sacramentu ning capigaganacan

18/09/2017

cauatasan capampangan

mimisip, manguibalac©siwalangsinukuan

mamiganaca©siwalangsinukuan

 

ing sacramentu ning capigaganacan
abel soto

“Daptan yu iti
quing capigaganacan canacu,”
ngana ping mengamanu
Ning malugud a Maestru
Quing carelang pamisulu
Ning queang alagad a tinipu’na
Ban quing tauling penandit ning
Bie na, aibie ne ing metung a
Maulagang lisiun a buri nang
Ganacan ampon biayan da
Ring tutuquing henerasiun:
Banal ya ing capigaganacan
A babie bie quing macapagbanal
A cararaptanan.