catac at pamitalamitan 15

08/07/2012

catac at pamitalamitan
___________

Carlos:
Metung mung cutang– Patie sinabi rang “pamitic”, nanu ing lulub quing isip iu? Nanu ia ing pamitic quing lugal iu?

macabucnul a tali©siwalangsinukuan

macabucnul a tali©siwalangsinukuan

Papa Osmubal:
Pitic, pamitic= paniaplid. Ing goma metung iang pamitid, o nenung bague aiaiabit mu caibat panira me, ita pamitic ia.

Oliver Carlos:
Ca Oca (Papa Osmubal), atin cu casing abasang talabaldugan a bildug ne quing Ingglis ining sabing pamitic at “carabao leash,” nga na. Ing lulub quing isip cu queni, macaba iang lubud a macatali quing parti ning catauan ning damulag at ing danggut tatalanan ne ning ortelanu patie sasarul o mag-asue ia ban e bacle-bacle lacad ing damulag at masarul o maiasue ngan ing linang.

Ua, sasaplid ne pin at pipitic ne. Ban e bacle-bacle lacad ining damulag. Oneng pa mu, e uari reng carpinteru atin la namang sabing “pitican” me, nga ra.

Papa Osmubal:
Ah, ing pamaniaplid animalis ‘pamitic’ ia naman, basta bague iang balamu ‘pinitic’ me. Ining gagamitan da reng canteru (gagauang bale, anloagui) a leting, a pipitic da ba lang macagauang matulid a gulis queng sementu o queng gagauan da, ini ‘pitic, pamitic’ ia naman ing ausan da, o casi ‘pipitic de o sasaplid’ patie gagamitan de. Ing taliri mung panira mu careng nanu man, ini ‘pamitic’ ia naman. Ibat la man queng matung a amanu reni (queng sabing ‘pitic’) oneng dening ‘pamitic’ a reni miiaialiua la pangaiagcas.

Oliver Carlos:
Ua. Ing pitic ning taliri manene ia queng mumunang silaba. Patie pitic a mabilis pangaiagcas gagamit na cang leting, tamsi o nanumang bague ban matulid ia alimbaua ing pamagpader careng bale o gusali.

Ing e cu buri careng aliuang talabaldugan a Capampangan-Ingglis, quiquitid de ing metung a amanu.

Papa Osmubal:
Dacal a ‘red necks‘ (conserbatibu, macasara) a paralan at capamasan queng Capampangan. Ita mung balu ra o ita mung buri ra ia ing dapat. Ania mamate ia ing amanu tamu, casi mapangapisaquit la reng amanu nung tanggalan mo reng aliua rang cabaldugan. Dapat dacal ia cabaldugan ining metung a amanu ba iang e lumbug. Deng cabaldugan ning amanu ilang sangcan o ba’t gagamitan la rening amanu at ila naman deng sangkan o ba’t lumbat la. Ilako mo reng cabaldugan ala neng ulaga ining amanu ania dapat neng mate. Dening ‘red necks‘ (conserbatibu, macasara) ning Capampangan dacal la, pepausu ra reng matua tamu canita ian at amana tamu ngueni. Ania susupan ta iang mamamate ining amanu tamu tutu man.

Oliver Carlos:
Mengasdan cu mu quening abasa cu pin Ca Oca (Papa Osmubal). Ala namang pisasabyan ketang bildug ne keng English at “carabao leash” nga na. Oneng nung cabud ia mu macanian, calupa ning amanuan mu, sinopan ne ping mate ing Amanung Sisuan uling sasarian na man o tutung caquitid ia mung beluan, quinitid ne at quilung ne ing amanu. Leco ne ing lualas na.

damulag©siwalangsinukuan

damulag©siwalangsinukuan

Papa Osmubal:
Ing tutu na ining ‘leash‘ ausan ta ia dapat ‘tali, lubid’, at aliua pa. Ining ‘pamitic’ ia ining ‘whip‘, o pamarug, paniaplid, pamalasbas, pamalaspas, pamatbat, pamalatbat’.

Oliver Carlos:
O de case melingo no rening magdulap cabaldugan ne? Ala ia pa mong ‘diacritical mark‘ (tuldic, panuldic, panuldican) ining “pamitic’ quetang abasa ku. Nung macanian ia mu caquitid ining binie nang cabaldugan, macananu nung datang ing panaun a ala nang gagamit damulag queng pamaniarul, o de case mate nia naman ing amanung pamitec? Uling ia cabud ing pamulat nang cabaldugan ning pamitic ita.

Papa Osmubal:
Ia pin ita. O nanu ing aus mu queng peniaplid mu queng cabaiu? Casi e ne binili carin ing ‘horse whip‘ o ‘horse leash‘ casi itang caiang ‘pamitic’ lalto ‘carabao leash‘ ia mu. Inutil ia itang guinauang talabaldugan a ita.

Oliver Carlos:
Inia antindian co reng aliuang abe tamu na anggang binit papalto ro ngan deng maliari rang catulid o cabaldugan ning metung a amanu. Metung pa, e cu antindian nung baquit dening aliua bibie re mo ing cabaldugan ning metung a sabing Capampangan queng Ingglis. E cu balu nung buri ra mung ipaquit a magaling la at larinu queng pamag-Ingglis. Nocarin ia pin munta ing amanu nung macanian?

Papa Osmubal:
Ua, casi ing Ingglis ia ing meguing ‘standard‘ o ‘basis‘ (bataian, panuntunan, paniucad) ning cabiasnan tamu. Colonialiasmu ia– dala ning pangasacup tamu. E ra tanggapan ian, oneng ia ing lalauan da queng lingguistics ampong queng ‘PoCo’ studies (Capagaralang Pos-Colonialismu) na rening sablang magsalita queng sabi ra reng sinacup carela palatanda ne nining milabas da’t pangasacup.

Oliver Carlos:
Dela que queni ini uling e cu talaga mamin a lub. Iquit cung mequitid ia ining amanu at ing guinamit nang sucaran ning cabaldugan Ingglis ia. Nung macanian la pulaii isip a ala nang ustung cabaldugan nune ing catulid na queng Ingglis, macatacut ing capupuntan ning amanu.

damulag©siwalangsinukuan

damulag©siwalangsinukuan

Papa Osmubal:
Ala tamung ‘production‘ (capangauan) o industria (cabiaian) a e macasalele queng Ingglis. Ania macasacup tamu pa angga ngueni. Talapagobra tamu mu– at ining Ingglis ia ing meguing ‘puunan’ tamu. Ania e tamu gagauang capanintunan, panintunan ta ia (queng lual ning bansa tamu) mangua tamung capanintunan da reng tau queng luluban tamung bansa, sasamsaman ta la obra. Ania queti queng tutucnangan cu (Macau) reng aliuang Isic aus da quecatamu ‘job grabbers‘ (mapaniamsam obra) queng sabi ra.

Ing queinan ning cabiaian tamu ia ing meguing sangcan o ba’t mu naman mamamate ia ing amanu tamu, casi dening baiung alto beluan (technology) ibat la careng aliuang bansa. Ania sucat mung paquiapusan ta la queng aus da carening geua rang baiung gauang deni (e tamu producers, e tamu mangaua) ania paquiapusan ta la amanu rening producers o gagaua o talapangaua. Ala tamung ugali at batas a maglicas amanu, e ra calupa rening Isic, Coreanu at Apon, atin lang ugali at batas a maglicas baiung amanu lalu na rening baiung alto productung (gamit o sasaliuan) ibat aliuang bansa, ania e la matataguin deng salita ra.

Oliver Carlos:
Metung ia pa ita careng matibe salic o sangcan ning pangalumpaui ning calinangan, calalangan at maguing ing amanu ning metung a laii. Ing mode of production (paralan ning pamaglalang at pamangaua) na nung menatili iang atrasadu, e ia naman macalalang aliuang cataia at palaguiu queng sarili nang sabi uling mandam ia careng tecnoloiia, caisipan at beluan da ring daiu. E nia pin mesese, quiquitid de pa uling iiugse ro reng aliuang cabaldugan at tatanggapan da la bilang ustu at ia cabud ustu dening palaguiu ra reng daiu.

Papa Osmubal:
anya Oliver Carlos, yaku na ing sasabi, mate ya at mate ing amanu tamu. dakal a sangkan. eku asabi nung kapilan ya mate, oneng mate ya. e ku magmintis keni, mate ya ing amanu tamu. dapat yaku ing sumabing bumye ya, kasi susulat kung libru, dapat ing ‘ego’ ku mandar ya (ing kaparatutan kung magsasabayani) oneng tututu ku, ala kung pakialam keng kabolangan da rening ‘propeta ning diyos’ at bayani ning balen, yaku sasabian kung tutu mate ya ing amanu tamu.

Oliver Carlos:
Tutuqui ia tagana ing pamag-progreso (pamaniulung) ning amanu at beluan queng tecnoloiia ning metung a bangsa. Calupa ning asabi mu, o bat mo reng Isic, e naman compiuter ing aus da careng compiuter? Atin lang sariling aus. E la mandam palaguiu da careng bague nune mimisip la at gagaua lang palaguiu ra. Caiagnan ning pamanunlad ning economia at tecnoloiia ra ing pamaglalang sarili rang caiausan careng bague.

Papa Osmubal:
Ania mate ia ing amanu tamu. Mitambunan ia carening dacal a daiung amanu. Maiap namu sana nung amanu ra la rening casiping tamung bale queng aslagan, oneng ali maputi la.

deng caisip da reng capamapngan©siwalangsinukuan

deng caisip da reng capampangan©siwalangsinukuan

Oliver Carlos:
Malinong tutulac ne ning sarili nang memalen ing pangamate na ning amanu na. Quing e na cabaluan, maragul iang parti ing ‘colonial mentality‘ (caisipang daiu, caisipang mesacup), ing pamaquiapus, ing catamaran nang manialicsic at maglalang. Cabang dening aliuang laii, paunlaran de ing cabiaian da at tutuclas la at caiagnan na nita ing pangatuclas da rin miialiuang caiausan at palaguiu, ita mu maquiquilaue at mangopia tamu carening paralan at istilu ra. Ala tamung aiauus a taganang quecatamu datang ing panaun. Pelalung ding quecatang capintasan at queinan andam la ngan.

Papa Osmubal:
Oneng bilang quinimut careng tau dati (actibista), dapat tamung abalu, caputul, na ining ‘atian’ ning danupan mu na iang dinan laman o pamangan baiu tamu miras queng ‘calalangan at calinangan’. Abraham Maslow, caputul– ing atian mumuna ia pa baiu ing sabla. Ania rening tau una re ining nung sanung amanu ing macapamie pamangan carela.

Ia cu, alimbaua, mestru (talaturu) cung tuturung Ingglis. Metung cu mu careng mapilan (o pota iacu mu) a lalaban queng Ingglis, casi pauli na mu nining mipaintagun mung mipaiabe cu queng panguimut da reng maluca canitang magaral cu. Oneng careng biasang Ingglis quecatamu, e ra na pa isipan ing anti ining isipan cu.

Oliver Carlos:
Tutu ia ing amanuan mu, nung macasusu ca carela queracalan pelalung pauas dang mabangnas asisipsip mu at lulub queng pamicacatauan mu’t panugali (sistema) mu. Oneng ing mimiral mu caseng maling caisipan itang nung ala iu queni (amanung Ingglis) e ia caiabe. At nung ibat ia queni, tanggapan ta ia at e ta na gagauang aliua. Ing melalalang ibat quecatamu, e ne capante at mababa ia quening metung. Superior (macamatas) iang pane ining ibat quening metung (queng Ingglis).

Papa Osmubal:
Ua. Ania ing pamanintindi tamu queng Capampangan daralan (papadalan) ta ia queng Ingglis. Lauean me itang sinabi na nitang metung a babaing poeta laureadu quetang milabas a ‘catac at talamitan 6’. Ing ‘galudgud’ ia mu ining butul caia, itang ‘utac galudgud’ e na macacaiabe queng asbing galudgud. Casi lalauean ne queng Imgglis. Casi buri nong micacapampangan dening pegaralan na queng Ingglis saians (English science) a ‘spinal cord‘ (utac galudgud, o pecautac ning galudgud) at ‘spinal column‘ (galudgud, o butul a galudgud). Dening ‘red necks‘ (conserbatibu, macasara) lauean de mu naman ini quetang paralan na nitang babaing poeta lauradung amanuan cu (basan me itang ‘catac at talamitan 6’ at aquit mu nung macananu queng pangusut queng sarili nang palid at tacla ining babaign poeta laureadung ini quetang ‘catac at talamitan 6’). Nung e mo paniraan deng alting ‘red necks‘ (conserbatibu, macasara) a ren, taganang tambunan de’t pisaquitan ing amanu tamu.

mascup a dulum©siwalangsinukuan

mascup a dulum©siwalangsinukuan

Oliver Carlos:
Misasakitan ia talaga ing amanu queng macanian a mentalidad (caisipan). Patie quilung me quing istilung ing mung catulid na queng Ingglis ia cabud cabaldugan na, taganang ala na. Casi ing amanung Capampangan nung misan ne calualas buring sabyan at e la pare-pareu cabaldugan careng miialiuang balen at lugal. Samantalang ing dapat papalub la ngan deng pacabaldugan a ren caring talabaldugan, ing maliliari ibie re mu ing catulid na queng Ingglis at gamitan de mu ing cabaldugan ning metung a balen o tapuc da reng Capampangan. Pete ra nong tambing deng aliua nang cabaldugan caring aliuang tapuc o balen ning lalauigan.

Papa Osmubal:
Ua. E ta no man asisi rening susulat talabaldugan, casi angga mu queta carela at Ingglis ing balu ra, casi nung mamanialicsic la careng miialiuang balen, panaun ing cailangan at ing panaun catumbas na nian pera. Ala tamung pera. Cacaluluuan maragul iang suliranin tamu’t saquit buntuc.

Oliver Carlos:
Masican ia namang impluwensia ing caisiapang patriarcal at panugaling piudal. Nung nanu ing sinabi ning matua ia na ita. E tamu bisang manialicsic at tacbang palaut. Tatanggapan ta na lang alang caiabe pamagsuri dening babie rang cabaldugan at beluan agguian pang queracalan careni e no acma queng casalacuiang panaun.

Papa Osmubal:
Ua, dening ‘red necks‘ (conserbatibu, macasara) tamu ugaling matua ing carela, masaia no man itang ing carelang daralan a beluan iang mararamdam, ing pilubluban da susulac ia queng tula’t ligaia. Bida la’t sicat casi lalto ila mu reng biasa’t atin balu.

Nucarin ia man miras ing pisasabian tamu, o ing pisasabian ta queni, o ing bague-bague apipisabi ra reng aliuang cabalen, oneng metung ia dasan ing sabla– ing mate ia ing amanu tamu. Queng paquiramdam cu pin maranun iang mate. Macalungcut, oneng e ta mu macagauang imala (milagru) queng quilub ning cabucas (malaguang panaun). E la mangalagua rening suliranin tamu, tutu man.

macapangaclac a dalumdum©siwalangsinukuan

macapangaclac a dalumdum©siwalangsinukuan

Oliver Carlos:
E la pin malagua rening suliranin a reni. Ing bilis at bagal ning pangamate na magdepende ia nung macananu ta lang lalauean dening situasiun at nung atin ta pang nasa o caburian a lumaia carening mesabing cairalan.

Red necks” la ring e na bisang lumaut carening acaguisingan, bista ma’t atin malino mali.

Ot e me cutnan ing metung a matuang talasulat nung nanu ing cabaldugan ning “salupil” caia. Ibaldug nia mu queng Ingglis at sabian na “bib” ia.

O macananu ia ing caputut a gomang sisinguit mu careng aduang turniliu, ba lang e magasgas pauli ning “friction” (pamigadgaran, pali ning pamigadgaran)? Salupil ia naman ita.

Patie tinggap ta mung ia cabud cabaldugan na ning salupil ian, mate ne. At mabilis iang mate ing amanu.

Papa Osmubal:
Macalungkut, oneng nanu ing agaua mu. Ila naman deng ‘propeta ning Apung Guinu’ at ‘baiani ning Balen’ a linto queti babo iatu ba reng iligtas ing Amanung Sisuan. Macanita mu casimpli ian. Queng malaguang sabi, bolang tamu ngan at mangaclac buntuc.

Oliver Carlos:
Mesambut nacu. Mesambut ta na. Sulung.

pamisalang queng dalumdum©siwalangsinukuan

pamisalang queng dalumdum©siwalangsinukuan

Papa Osmubal:
Mesambut tamu ngan, casi e ta ia abuung mabilugan a baiuan ing bangsa tamu at ining caisipan tamu. Sinambut tamung anac-anac casi marine la quecata rening mangatua casi queng tutu na nguening casalucuian icatamu reng alino ra ren.

Queng ‘pangcalinangan’ mengasambut tamu ngan. Queng ‘pangsariling’ labanan, sinambut tamung anac-anac, casi apacarug ta la salu reng mangatuang maquitid isip, at queng pecamumunang pinandit ning bie Capampangan at casalesaian Capampangan atin anac a sinabing mulala la rening matua. Casi canita, nung matua ca tambing cang ustu. Quening panaun tamu pepaquit tamung e la ustu reng matua at mebali ala ing idad da’t cabiasnan.

________

Advertisements

catac at talamitan 14

07/06/2012

catac at pamitalamitan

paunang-amanu: Ini na pung pamitalamitan megsamula ia quening sinabi na nining talasulat-macudtang Oliver Carlos a papusung nung nanu ia uari canu pu ining ‘apu quing tud’, at nu canung nanu ia iti itiura. Mecaba ia ing pisasabian at nung nu ia ngan mengaparas at nung nanu-nanu lang amanu reng malagad namung magagamit a mengagambul at melino. Nung nanu la man pu rening pamilisia ra queng dapat da sanang tuntunan dening mengsabing amanu’ t caisipan queni, ila na pu sanang balang manialese careni’t maglarin.

__________

bukayo bucaio bucaiu©siwalangsinukuan

bukayo bucaio bucaiu©siwalangsinukuan

Oliver Carlos:
Nanu ing palage ko?

Sabi nang dara ku manyaman la kanu reng “apu king tud” . . .

Nanu la wari itsura reta?

Patna Mang:
Hahaha, balamu nandin nga ng Cong Rey, mandilu cu pa babau nacung aldo.

Cutang cu naman: Nanu ia pu uari bau ing aldo?

Pequibat na: Calupa nia naman bau ning aldo quen.

Albin Moon Aeta:
Àpû quing tud? Âpûlid, matuling lang malati dapot maniaman la Ca Oliver Carlos. Mingat camu ating magatal careta! hahaha

Oliver Carlos:
O itang bapa kung mapamusung patye sasabyan dang manyaman la reng apu, pakibat na eko bisa i-adobu ta ya ing metong?

Oliver Carlos:
Ali. O’t apulid ne man ing sasabyan ka, Albin Moon Aeta? Ing amanuan ku reng apu king tud.

Red Nuguid:
Macatula caiu ,macananu iu lang tacman apu king tud , mecad eiu la man dasnan macaba caba pa ing tacalan .

Oliver Carlos:
Singkamulang na tagana keng Peysbuk (Facebook).

Joey Magno Sotto:
Mecad istu pin i Atsing Red Nuguid. Nung apu mu siguradu dasnan cu. Nanung apulid?

Red Nuguid:
Water chestnut. Matuling la ating balbas.

Albin Moon Aeta:
Potang atacman mu la Miss Joey Magno Sotto, pota e mo patugutan! Hahaha!

Joey Magno Sotto:
Mantun cu pa.

gininilu samalamig©siwalangsinukuan

gininilu samalamig©siwalangsinukuan

Red Nuguid:
Mamialung la chess, anya nut nutty la. Chestnut pin, ayysss.

Papa Osmubal:
Ua, ne, Oliver Carlos? Balu mo reng bungang aldo? E la cacanan. Oneng reng ‘taclang pusa’ cacanan la.

Reyjay Maniago:
Matuling ating balbas? Hmmmm….

Papa Osmubal:
Taclang pusa, mais lang giniling a binalut maiumu; malutung la, at pisasali ro careng peria.

Mike Pangilinan:
Peganaka mo reng Taklang Pusa a paninintunan ku balang fiesta Magalang!

Papa Osmubal:
Apung Mike (Panginlinan), pota galang queta la mu quecatamu queng Magalang deng taclang pusa? E ro balu reng aliuang balen den.

Mike Pangilinan:
Laue ku. Kasi reng gagaua kareta yapin deng sakadang darayu ibat Pangasinan. King Magalang la mu tataglus. Menibat king ibat suki de reng tau Pangasinan ing Magalang. At home no kekatamu panaun na pang Andres Malong, ne?

Mike Pangilinan:
Pota galang tutung taklang pusa ing paburitu na?

Joey Magno Sotto:
Patna Mang, apin ing pengan tamu aniang misan cari Anj?

Mike Pangilinan:
Istoria da pa mo kekami ri apu ku iniang malati kami, takla ro reng pusang magbante king Sentral (Asienda Luisita) ren! Lius king balas, bunduk-bunduk a mayumu ing kukulkulan da reng pusa at karin la manakla. Kaibat kanu reng Panggalatung magobra karin palisan da saka ra pulutan saka ra pamisali kareng anak a mulala keti Magalang. Hahaha!

bulog, bulug, ibulug, ibulog©siwalangsinukuan

bulog, bulug, ibulug, ibulog©siwalangsinukuan

Joey Magno Sotto:
Sorry, Mike (Pangilinan)! Pelitan que ing comment. Aganaca cu aniang asabi nang Patna (Mang) ing taclang pusa. Paboritu no canu. Atin caming pengan canita oneng ali ne man malutung ing agaganaca cu.

Mike Pangilinan:
Aru, e ya malutong? Pota galang migbulus ya dugu ing pusa inia malambut ya itang pengan yo? Eeew.

Paps Osmubal:
Takla yang damulag itang pengan nang Patna Mang, sasabo yang kule berdi itang pengan na?

Joey Magno Sotto:
Hahaha! Nucarin ca Patna Mang? Ing atatandanan cung pengan cu macuniat ia.

Papa Osmubal:
Ua, cang Mike Pangilinan, ing Magalang ia ing pipagdatunan da rening mamagtindang macacabaiung pacacalesang manibatan quening Pangasinan. Mamanunta la Menila, Angeles, Sampernandu, at miialiwa pa, oneng cabang dudurut la’t babasle miialiuang balen, ining Magalang ia ing pagdatunan da, carin la magpainaua. Pota aquit ta ia ing pamiugne ning casalesaian ning Magalang queng Pangasinan.

Mike Pangilinan:
Ing Magalang pipaglabanan de reng kawal nang Andres Malong iniang 1661… i Andres malong yang leader ning Pangasinan Revolt.

(pauaga: at cambe nining sinabi nang Mike Pangilinan a ini pepatuqui iang mapilan a macasalesaian a larauan nining balen ning Magalang.)

Patna Mang:
Detang original taclang pusa canita masasali la careng maglacu careng bus ibat menila macuniat lang macabalut sesame seeds… Ngeni atin nong flavor Peanut Roll nala pero atin pamu rin caretang dati… Paburito co retang taclang pusa… At mecatacman nacu namang adobung pusa. Nyahahaha!

Mike Pangilinan:
Eh, ‘ampo’ la reng amanuan mu e. Masiadu lang maragul deta para maging lang taklang pusa. Takla lang tau reta! Hahaha!

Mike Pangilinan:
Taklang Isik, nga ra ri apu ku kareta.

maiumu, pagmaiumu©siwalangsinukuan

maiumu, pagmaiumu©siwalangsinukuan

Papa Osmubal (caiaquit na carening papasipit nang macasalesaiang larauan Mike Pangilinan quetang sinabi na queng banda babo):
Oh, maibug cung gumaga carening pepaquit mung larauan ning Indung Magalang, Apung Mike Pangilinan. Tutu man. Makalungkut. Pula-pulaii cung alicabucan a anac ning Magalang.

Patna Mang:
Hahaha! O aliua la reng acaragulan tang taclang pusa Apung Mike reta mu reng balu cung taclang pusa… Atin pang metung mas malati la macuniat la naman oneng mediu maiumu la quilub…

Mike Pangilinan:
Yang paboritu kung lugar ing Patiu Magalang iniang malati ku. Inia ita maralas kung atatakiki da reng Maglilili. Asnong karakal karin. Lalu na karetang payungpayungan a batu.

Papa Osmubal:
Queng Patiu cami magpasulagpo burarul canita. Detang paiung-paiungan atin la pang damulag canita queng lele reta. Sasaque que caretang damulag a reta. At adua lang tapuc deng paiung-paiungan a ren, micandaiu la mung baguia. Metung ne mung tapuc ing atiu ngueni at ala no retang damulag.

Papa Osmubal:
Queng buung Capampangan ing mung Magalang ia ing atin maragul a patiu queng pilatan ning simbaan at munisipiu. At maragul iang dili ing patiu ning Magalang careng sablang patiu ning Capampangan canita (o pota mangga pa ngueni).

Mike Pangilinan:
Ua pin ne? Ala la rugung park deng aliuang balen.

Oliver Carlos:
E ku pa mengan taklang-pusa. Taklang kabayu mengan naku.

Patna Mang:
Ing Guagua pu ata atin iang Patiu, ne?

Oliver Carlos:
Arooo, taganang pamitan na ne ing balaian nang tibuan Papa Osmubal, kayulata nang homesick ning tau Magalang.

Papa Osmubal:
Ua, Apung Oliver Carlos, baiit cu’t dagul carin, ania itang tacla cu’t palid a licuan carin atiu pa carin ita queng Magalang.

Oliver Carlos:
O kekayu pala maragul yang patyu e. Ing kabalenan mi abe (keng San Luis), bayu ka milipat keng Pisamban nung manibat ka keng munisipyu dalakit ka pang baryu. Nu ka menakit anti kanita. Luwalas na ne?

Oliver Carlos:
Kareng anggang tau Magalang ika mu ing ali. Hahaha.

alo, alo-alo, alu-alo, alu-alu©siwalangsinukuan

alo, alo-alo, alu-alo, alu-alu©siwalangsinukuan

Jannette Serrano:
Balu mi la pu reng taklang pusa at taklang asu uling malati cu pa kakanan ku no reni sasaliwan mila kareng mamuntang magtinda neng piesta mi neng Atlung Ari at piestang balen keti sasmuan. Manyaman la pin pu. Paborito ku la oneng ngeni medyu milako no nyaman mebawi la!

Oliver Carlos:
Ka Jannette Serrano, o ngeni atin na ka mang sasabyang taklang asu. Ays, ot kaburi yu kareng takla!

Oliver Carlos:
O ba’t pin kaya itamung Kapampangan asna katamu balung “idiomatic expression” a makaugne keng takla? Daramdaman ku kang ima ku, “takla mung bulati pipapaten yu”. O ita takla ne naman ita.

Jannette Serrano:
Manyaman la pu dati reni potang luslus ne Menila y Mama cu papagdala nacung taklang pusa at taklang asu.

Papa Osmubal:
Caracal tamu sabing atin tacla ne?
1. taclang pusa (cacanan la)
2. taclang asu (cacanan la naman, nga nang ca Jannette Serrano) macanian man e co balu reni.
3. taclang ipan
4. taclang batuin
5. taclang cucu (itang dinat a pacasinguit careng cucu)
6. taclanan buntuk
7. maragul tacla (buri nang sabian ‘berat, busit, paratut, maiabang’)

Oliver Carlos:
O nia reng Kapampangan keraklan mataba la e. Masustansya la kakanan. Fertilizer ne pampakabsi ya pa.

Jannette Serrano:
Mitatambal la reti taklang pusa at taklang asu kareng piyesta. Akakit la reni anyang milabasan a Atlung Ari sinali cung taklang asu at taklang pusa oneng uling laun la yata e ko aburyan. Sibli ko qng mgtinda sabi cu mebawi la bigsu ku pa mekigaga karen mung taklang pusang aten at taklang asu.

Jannette Serrano:
Mayilig la kasi keng pmangan deng Kapampangan anya keraklan mataba la, hehehe.

Jannette Serrano:
Ampon buri cung sasaliwan neng pista kekami ampo duman at (s)uman. Pegdala ko pa pin deng kaupisina ku, ampong (s)uman no caburi. Ing naman duman itang kule berde a tatakalan qng basu. Iyan buri kumu naman kakanan.

Oliver Carlos:
Ka Jannette (Serrano0, ing manyaman keng duman itang bayung daldak at kayabe ka mismu patse panaun ning dadaldak duman. O itang ausan dang “pigan” balu me? dirinan ya namang duman ita ampong kamuting dutung o kaya kamuting gapang.

sampelot©siwalangsinukuan

sampelot©siwalangsinukuan

Jannette Serrano:
Ka Oliver (Carlos), e ke pu balu itang pigan uling e ku pu dinagul qng marangle. Alus pu kasi keni kekami danuman puru plasdan, anya e ku balu ing sasabyan yung pigan. Ita pung nilupak balu ke kamuting dutung a dinan mung ngungut at ditak a asukal. Dinan meng deri-krim babo. Oyni pu atna qng nyaman at nilupak a saging saba.

Oliver Carlos:
Iniang usu la reng mangaragul a sipuk pale at e pa usu ing abonu kareng tatanam pale, ing metung a ortelanu atin yang makasadyang dake ning gabun na para tamnan neng pale lakatan. Ita ing gagawan dang duman e wari. Sasangle ra at dadaldakan da keng Alu ampong Asung. Minuna yang kultura da reng matua a klasi pamagpasalamat na keng kalam ning Guinu at pupul na. Kumbiran no reng kamag-anak, dalaga, baintau at ing madaldak a duman, dirinan dang gata ning ngungut, nilagang kamuti, saging a saba ampong duman pin. Pisamut samu da ita antimong mag-sadya ka namang alu-alu. Masabo ya mu pin at ala yang yelu. O ita ing “pigan”.

Oliver Carlos:
Basta pisamut-samut da ing sangkap a ita kayabe ning mepigang gata keng ngungut at dinand dang danum ibat keng tapayan. itang marimlang danum. Mayumu ya lasa. Sasadya ya ing “pigan” bilang simpling pamagpasalamat.

Jannette Serrano:
A, macanita yapu Ka Oliver (Carlos), pasensya na ko pu tawu ku pu Sasmuan at ditak ku pu balu qng marangle.

Papa Osmubal:
Naido, macabalu cung dacal quening pisasabian iu queni! Salamat a maragul!

Oliver Carlos:
Ayus mu ita Ka Jannette Serrano, o tagana kaseng deta mung makalugal kareng pangulu o liblib ning baryu ilang maki-makanyan a tradisyun e. Ken yang paglauta (baryung papaligiran ning palayan) ing tradisyun ning pigan.

Oliver Carlos:
Nung pitutuliran oini ing penibatan ning modernung Halo-Halo. Wapin ini ing peka-halu-halu da reng ninunu tamu iniang e pa usu ing kuryenti, refriegerator at makinang panggawang yelu.

Joey Magno Sotto:
Basta acu, ing lulub quing isip cu patie taclang pusa, itang gagauan cafe. Manintun cu pang quing sasabian iu. sana aburi cu.

nasi abias nasi ©siwalangsinukuan

nasi abias nasi ©siwalangsinukuan

Mike Pangilinan:
Sinabi yu ne nanaman ing ‘pigan’! Waaaa, king Magalang ku mu tatakman ini. Mas maniaman pa king ginilu. Dirinan da pin duman ampong kamuting malabulabu!

Mike Pangilinan:
Ustu ka Kakang Berung (Oliver Carlos). Maluat ku namu naman panualan na ing pigan ampong ginilu at pati na ing sampelut yang tune pibatan na ning ‘halo-halo’. Nung ing bukayung sagin dirinan meng kidkuran a yelu. Ot e mo ing pigan ne.

Oliver Carlos:
Ka Mike Pangilinan, aku e ku kase mapamunta kareng myusiyum (museum), peynting (painting) o potograpi (photography) eksibit (exhibit), inia e ku balu nung atin mu mang makalto peynting (painting) o nanumang larawan a meka-capture keng pamagduman e. Metung iang mayulagang tradisyun tamung Kapampangan ini a e dapat milako keng kaisipan da reng balang Kapampangan. Nung alang makanini, sana a re-enak (re-enact) de at kunan yang metung a larauan o kaya agulis de o apinta ring kapatad tamung matenakan keng pamagpinta o pamangwang larawan. Sayang nung e la mulat deng Kapampangan a atin tamung “pamagduman”, “Pigan” ampong “Ginilu”.

Red Nuguid:
Maniaman ngan quing canacung panimanman quecayung pisasabian, macadanup la amanung malagad cu namung daramdan. Ginilu, taklang pusa, sipuk, pigan, kamuting bulabulabu. Mangising quening maluat ning matudtud a caisipan. Salamat , salamat…

Mike Pangilinan:
Kang Berung (Oliver Carlos), saktu ikua mi lang video nitang istudianti ku retang magduduman kanita. Asnong kaniaman alben. Balamo makigera la potang agnanagnan nong babayu. Sayang. King Santa Rita namu atin magduduman ngeni. Kareng aliuang balen ala nakung daramdaman pa. Agyang king Magalang ala na.

________


catac at pamitalamitan 13

01/06/2012

catac at pamitalamitan

paunang-amanu: Ini pung pamisabi megsamula ia quening atu na nining talasulat-uatas a Oliver Carlos carening sabing ‘magdacut, madadacut, midacut, dacut, padacut, dinacut‘ na megamit quening sinulat nang macabaiung cauatasan nining uatas-talasulat Lilibeth Cruz Müller a maquipamagata a ‘Lugal‘ a melimbag quenti bilungan quetang aldo. Penialugsugan de ining amanu angga quetang aracap da nung nanu tagana ing cabaldugan na. Macanian man caibat nining pamitalamitan elilan no ning talasulat-uatas a Lilibeth Cruz Müller dening mesabing amanu at apibalac nang miguit neng gamitan ing sabing ‘magdaclut, madadaclut, midaclut, daclut, padaclut, dinaclut‘.
________

asque©siwalangsinukuan

asque©siwalangsinukuan

Oliver Carlos:
Magdacut, madadacut, midacut, dacut, padacut, dinacut…. Istu la ren o tayp-eror (type error) la mu?

Papa Osmubal:
Dacut= macadatuc ia ing metung mung bitis queng metung a lugal (basura, culcul, pitac, burac, batia, aliua pa) at ining metung a bitis naman macasaca ia.

Camag-anac ne ning ‘dacurac’. (–dacu(?)= dacurac, dacut…) (pauaga: dapuat quen pung banda lalam nining pamitalamitan, ining sinabi nang Papa Osmubal a ini mepaltauan iang mali at austu neng Oliver Carlos).

Oliver Carlos:
Kalalam da, ne? Kekami tagana dakurak ya pin. Pero atin mu naman gagamit dapurak. Salamat, Ka Oca (Papa Osmubal).

Papa Osmubal:
E ta paicamali, ing Tagalug a ‘dacot’ e ne pisan ning quecatamung ‘dacut’. Nung e ing pisan na ning Tagalug a ‘dakot’ ia ining quecatamung ‘daclot, daclut’. Makatula la ren.

Oliver Carlos:
Wa pen. Nung e keni e ke balu tagana ing dakut a yan. Inya mengutang ku kase daklut ya yan. Oneng atin ta palang amanung makanyan. Ngeni balu ku ne.

Oliver Carlos:
Malualas ya ing amanung Kapampangan uling apialiwa ta ya ing cutcut, ampo ing dacut. Ing cutcut kabilugan makabakut ya. Pero ing dacut, bagya ya mu. Deng aliwang amanu ala lang makanyan.

asque©siwalangsinukuan

asque©siwalangsinukuan

Papa Osmubal:
Ba ua, ‘cutcut’ ia ing lalto ping pisan ning ‘dacut’. Megcamali cu quetang sinabi cu queng babo a ‘dacurac’ casi ing dacurac ‘talpacan’ ia ing cabaldugan na. Ustu ia i Oliver, ing cutcut at dacut ila reng milapitan a amanu. Manupaia, caputul.

Lilibeth Cruz Müller:
Sinarya ku la… pampakakak (tongue breaker)…

Oliver Carlos:
Salamat kening poesya, Kang Lili Beth (Cruz Müller). Mekapag-introdyus (intruduce) kang amanu kanaku. E ke tagana balu ing amanung ini. Mas melino la reng kanaku ngeni. Nandin melitu ku at talimaga ya kaku ing buri mung sabyan uling banyaga ya kaku ing dakut

Lilibeth Cruz Müller:
Inia naman atyu tamu keni ban kanita apisaupan saupan talang ililimbag.

Oliver Carlos:
Ing lulub tagana keng isip ku “daklut”. At e ke apiyugne ing buri mung sabyan. Inia pala atin taganang amanung makanyan. Karen dugung mengalingwan na keng amanu e re akua mu naman kalupa ku ini.

Lilibeth Cruz Müller:
Yaku man, mangasdan naku mu ustung lalput la reng aliwang amanung malwat kunang e akakit o daramdaman bista man ala kung kakasabing Capangpangan, keti dalig ya rugu ing kakasabi ku. E ku la akakasabi rening kayabe ku keni. Mapaktung la kanacu, hahahaha.

Oliver Carlos:
Hahaha! Agyan sabi da kapatad ta la ren keng bangsang yan. Atin ta kasing nasi e, hahaha.

Lilibeth Cruz Müller:
Linub niya kabud keng dila ku at ayagkas ke uling balu ku kanitang malati ku daramdaman ke ustung utus daku deng makatuwa.

Lilibeth Cruz Müller:
Wa, ahahahaa, Ka Berong (Oliver Carlos).

Oliver Carlos:
Ipalub me kanyan ketang ‘Nga Na’ng Apung Sucu‘ ing “dakut”.

asque©siwalangsinukuan

asque©siwalangsinukuan

Oliver Carlos:
Ban ‘ta malino yang e ne kapatad ning ‘dakot’ ning Tagalug. At e ya naman ‘daklut’ ing cabaldugan na.

Oliver Carlos:
Aganaca ke itang amanung “tulandung”. Den palang aliwang balen keng Pampanga, e re balu ing amanung ini.

Lilibeth Cruz Müller:
Tulandung? Dimdam ku ne mu rin iyan.

Lilibeth Cruz Müller:
Ca Oca (Papa Osmubal), iyabe mu ne kanyan ing ‘dakut’ keng ‘Nga Na’ng Apung Sucu‘ ne?

Lilibeth Cruz Müller:
Makatulandung = makatalete?

Lilibeth Cruz Müller:
Makayagape?

Lilibeth Cruz Müller:
Maka… maka… makananu ne kase? Sus! Mebura ya? Hehehe.

Oliver Carlos:
Powetik (pangcauatasan) ya kanu a nang Ka Oca (Papa Osmubal) ing amanung ini. Patse ing danum tutulandung balamu manene gagapang ibat babo papunta keng lalam. Nung ken namang tulu ning danum uran, ibat keng busbus ning yeru, gumapang (tulandung) kareng suleras bayu mabalag keng lande.

Oliver Carlos:
Wa. Tatalete pa mu bayu manabu.

Lilibeth Cruz Müller:
Balamu magpatalan ku karening malambat ku nang e gagamitan amanu!

asque©siwalangsinukuan

asque©siwalangsinukuan

Lilibeth Cruz Müller:
Aliwa ku salabat. Abasa ke itang pakisabi yu keng Lungsud ning Sampernandu (City of San Fernando) a bilungan (websait, website) ukul king siwala nang sinukuan. Reta pin amanu na na nining metung a talasulat queng internet a metung a talabaldugan masiadu la pin dakal kulang kabaldugan. Migit malualas ya’t masakit ing kecatamu…

Oliver Carlos:
Hehehe! Ala namang problema ita at atin namang agamit kareng amanu karin. Pero e egana-gana, uli’ng deng kerakalan pang-aldo-aldo amanu la naman at balu da na la. Mu pin mu itang istilu tamu yang tukyan…. Gagawa tamung talabaldugan e para kareng Amerkanu, Tagalug o Aliwang Layi. Nung atin ta mung apulut mas ilualas la pa kabaldugan ban e la masasakal at mikukutun mu kabaldugan.

Lilibeth Cruz Müller:
Sinabi mu pa. Kaybug kung makibat inyang abasa ke ita oneng milabas na ing pali. Mitauli ku? Hehehe.

Oliver Carlos:
Ala namang makibandi kareng amanung mekalap a ren e wari? Nung keng kapakinabangan da reng Kapampangan, agyang kinalap ne pa ning metung a Laureadu, malyari yang kunan at ilualas. Pero aliwa ing istilu ning pamangabaldugan na yang tukyan. Kaybat e ne man kelangan banggitan pa na deni menibat la keng metung a tau…

Oliver Carlos:
Aku tutu kung mabubusit karening gagawang talabaldugan na ing kakabit da ing English nang katulid. Balamu e ne talakad at mayale neng kabaldugan ing amanu nung ala yang katulid a English.

Oliver Carlos:
Alimbawa: Parus-parus = clam (slilghtly smaller variety) ngana…Nanu ya ing Clam?…ing balu kung clam itang panyipit da reng mekaniku…makananu ya kanyan?

asque©siwalangsinukuan

asque©siwalangsinukuan

Oliver Carlos:
Ot ena na sabyan…malating bagya keng tulya? nanung marok

Papa Osmubal:
Clam= paros, parus, paros-paros, parus-parus, tulia, sulib, lucban. Nanu pa?

Lilibeth Cruz Müller:
Hahaha, ustu ka rin ka Oliver Carlos, mesipit la reng parus ning mekaniku, hehehehe…

Oliver Carlos:
Wa. Ustu tamu tagana keng istilu tamu, Ka Oca (Papa Osmubal). Kalupa na mo nyang parus-paros a yan, clam nga na cabud. O clam mu naman patse sasabyan de reng aliwang Kapampangan itang kasangkapan da reng mekaniku e.

Lilibeth Cruz Müller:
Paris-paris la reng parus-parus ning mekaniku inia ikwa nang mengasipit anti ing lucban. Kamulang ko ne? Hehehe.

Oliver Carlos:
Hahahaha! Ot apapatiman mu ku agyang makakulurut naku kile kanini keng pisasabyan. Kamua ku kareng mag-English a ren.

Lilibeth Cruz Müller:
Makananu ne kasi itang mimwang mayle, ne? Busangutan?

Papa Osmubal:
Ing tutu na, dapat ing metung a amanu sasacloan na no reng sabla. Canita macanian. Oneng liban da rening Castila at Ingglis, ngueni nung ala iang catulid queng Ingglis o Castila, ala neng cabaldugan.

Oliver Carlos:
Ing mimuang bisang mayli, mag-klosopen (close-open) ya busbus arung.

Lilibeth Cruz Müller:
Milyari na ka Oliver Carlos..

asque©siwalangsinukuan

asque©siwalangsinukuan

Oliver Carlos:
Aku Ka Oca (Papa Osmubal), ing pamagaral keng amanu at pamamiye kabaldugan manibat ya dapat kareng mismung magsalita keng amanung ita. E itang salupsupan mo at pakipatayan deng kasulatang gewa da reng talasulat a e naman taganang dagul o dayu mu keng lugal.

Oliver Carlos:
Dakal a dakal kase magkamali ka tagana e. Ing “calacati” makananu neng dinan kabaldugan ning Amerkanu? Nanung ikabit na, scissors?. O e no man mamama reng Amerikanu e!

Lilibeth Cruz Müller:
Tutu ing sinabi mu, ka Oliver (Carlos), nanu ya kaya itsura ing magmamang Amerkanu ne?

Oliver Carlos:
Kaybat mo tipunan do reng aliwang kapatad tamu at pakipagmasyasang iya ing tune kabaldugan ning metung a bage uli mong English ya. Nen mong adinan deng kabaldugan a Ingglis autoridad na la at ila na ing biyasa at ekspertu.

Lilibeth Cruz Müller:
Ekspertu. Tiran mu ne naman. Makanyan la isip ne? Inya pin dugu kinalat nang kinalat anti’ing bayrus (virus), magkasakit yang paintunan ing katulid nang bakuna ning amanu.

Lilibeth Cruz Müller:
E pa man mitusuk ing karayum magnaknak ne ing pitutusukan.

Papa Osmubal:
Kang Oliver Carlos, tutu ing amanuan mu. Ing pamanguang ‘cabaldugan’ cunan me careng tau– aliua carening ‘talasulat’ o ‘dulubasa’. Oneng ing Capampangan, quilung de rening masasabing ‘biasa’. O bida la pin naman ania buri ra na ing macanian. Ila reng ‘red necks‘ (conserbatibung) ausan cu reni. Dacal la ren. Caluguran mo reni– maliaring aldo-aldo acacasabi mu la. Asnong casaiang ila mu reng macabalu at macabie cabaldugan careng sablang Capampangan. Masaia la.

asque©siwalangsinukuan

asque©siwalangsinukuan

Lilibeth Cruz Müller:
Para kanacu okey mu nung ila mu, ila-ila namu antimong organisation sana, agyang arkilan dane ing pekamal a hotel o audio visual ban mituliran ing pipagpawasan da at mikagalal la, ila mu, oneng ali, lidlad de pa ing kunswelu da– bayani la, deig de pa ing emperador keng pamaniacup, ditac a gulis anggang 200 a sinulat katumbas na galal at korona. Ay, karakal da na pala! Kaibat atin pang aspayrants (aspirants). Makalunus la reng bayung mibabait/kayanakan. Dimut ing karelang akakamulatan keng beluan bilang Capangpangan. Makalungkut.

Papa Osmubal:
Oliver Carlos, bro, o’t ining ‘tigho’ e cu balung sabian nung taganang Capampangan ia o Tagalug. Na’ng asabi mu?

Oliver Carlos:
O keta kekami gagamitan de ing amanung tigho e. Mitigho ya i ricky keng pamanilup nang sabo. E ku balung sabyan nung Tagalug ya yan. Kasi pin naman atin lang Tighaw deng tagalug ne. Pero kaninu ya tagana yan?

Oliver Carlos:
Ita waring minum ka mung ditac a sabo mapali ba kang mitigho keng danup, nga na pin. E mu gigisanan ngan ilupan.

Papa Osmubal:
Salamat, bro. Lauean-lauean que, casi o’t atin iang ‘h’.

Papa Osmubal:
Acaquit cu mu naman ibat ie queng Tagalug a ‘tighaw’ yan. Casi malino binaiu ie ing Tagalug a ‘tighaw’ at geua ieng ‘tigho’. Ala tamung licas a siualang ‘h’ queng sabi tamu.

Oliver Carlos
Mapalyari pin. Pablasang ing lugal mi, bro, makapakat ne karening sasakupan na ning Bulacan.

asque©siwalangsinukuan

asque©siwalangsinukuan

Papa Osmubal:
Capampangan ia, nung macanian. Casi magagamit ia queng metung a balen, dapuat quilalalan ta ia ing catutuan na pisan ne nining Tagalug a ‘tighaw’. Manaya tamu nung macananu ing pamipisan da ren at nung ninu ing migit matua. Oneng ngueni asabi tamung Tagalug ia. Pota queng daratang a aldo manaquit tamung paralan o amanung paquit na na ing quecaiu iang migit matua’t ia ing ibatan ning ‘tighaw’.

Oliver Carlos:
O mas meging ‘linyent’ (lenient) ku pa pin keng ispeling uli’ng peki-kunsidera ke pin ing “tighaw” ning Tagalug. Pero nung deng taganang matua keta kekami mabilis dyang iyagkas at ala ya mang “h”. Agaganaka ku kase patse dudulung kaming manayup o mandagis, mangapalaut kami. Ngeni nung kegisanan danum, sumalap kang ditac a danum uran keng pibakasan damulag ban mitigho ka keng daramdaman mung kau.

Ing batayan naman nung bakit natural yang magagamit keng banda mi yan, uli na pin ning mangalawak ing asikan karing pilatan da reng baryu, ating tutubung dikut a makatas agyang milalu ing pali ning aldo at itang dikut a ita malyari meng kanan o langut langutan. Panigho kau at danup. Deng Tagalug neng ken lang Ilug maratun atin lang sitwasyun o kabilyan a makanyan para mayangu ya ing tigho karela? O pota naman neng sasadsad la mu kareng maka-pampang karin dya naman apulut ing amanung yan kabang manaya lang apagan dong pamangan? Ala kung ideya nung kaninu ya tagana pepaybat.

Paps Osmubal
Ustu ia ing sasabian mu. Ing bataian iu itang icaiu-icaiu carin sasabian ie’t balu ie cabaldugan. At e marauac na pisan ne ning Tagalug casi malapit caiu Catagalalugan. Ing masaquit na rening ‘red necks‘ (conserbatibu) ba ieng apatunaian quecaiu ia ian aniaduan da caiung reperense (reference) o bague patune. Ing patune iu– ing cabiasnan pangmalda (folk knowledge)– e re buri reng ‘red necks‘ (conserbatibu) ian.

asque©siwalangsinukuan

asque©siwalangsinukuan

Oliver Carlos:
Ita ing metung a makalungkut. Patse kase makanyan nang makanyan. Pemye ta lang alang laban deng sarili tamung amanu.

Paps Osmubal:
Ing ‘careng taung macaranas queng metung a catutuan’ ia ing ‘mumunang casangguni o patune’ (primary source) at canini alang macapacli. Oneng queng Capampangan buri ra reng ‘red necks‘ (conserbatibu) ing ‘reference‘ (misulat) o libru o capamasan. Ing camulalan da rugu rening ‘red necks‘ ining reperens (reference) a amanuan da ia ing ausan da’ng ‘secondary source‘ (pangaduang casangguni o patune) dening biasa queng lingguistica, casalesaian, at capagaralan-panglipunan (sociolodii).

________


catac at pamitalamitan 12

01/06/2012

catac at pamitalamitan

paunang-amanu: Ini na pung pamisabi-sabi queng lalam megsamula ia quening talasulat-uatas Oliver Carlos aniang misan a aldo dinaque na la rening amanung ‘balanguit/salait, búgâ, apunga’ bilang baiung amanung gamitan quening daque ning bilungan a maquipamagat a ‘Nga Na’ng Apung Sucu‘. I Oliver Carlos metung ia carening mapilan a masipag mangalap at manialugsug carening amanung bibili mi quening ‘Nga Na’ng Apung Sucu‘. Anti ia canini midagus ining pisasabian at mengatala-talabu la man quening pamisabi-sabi, dapuat ila na mu pu sa reng balang manupaia, uli ning queng pamisabi-sabi, taganang mangasalacbit ia ining dila’t dening lulual a amanu nung mali, angga mu quetang gamusan me ing buntuc mu at itulid ia, at detang bagueng e mi tambing atulid queng quecaba nining pamisabi, sana ila na mu naman bala’ng misamasan. Aslag ia pung masala ing carela sana mantabe quilub ning pamamasa ra quening mesabing pamitalamitan...

________

Oliver Carlos:

Nga’nang Apung Sucu (queng ca-31 aldo ning Maiu, banuang 2012)

Amanu: Balangit / Salait
Pangasabi: E ne macapaniungquit uli’ng metanggal ia ing balangit
Cabaldugan: Caputut a dutung a tatali qng macabang dutung a paniungquit

Amanu: Búgâ
Pangasabi: Masanting iang gamitan panamalid ing búgâ
Cabaldugan: Batung masalat a gagamitang paglaco palid

Amanu: Apungal
Pangasabi: Ikabit mu ing apungal nung malablab na ing api
Cabaldugan: Mangaragul a putut a panangab.

______

cuaian©siwalangsinukuan

cuaian©siwalangsinukuan

Papa Osmubal:
Salait (salaiit)? O calait (calaiit)?

Oliver Carlos:
Alanganin ku, Ka Oca (Papa Osmubal), nung tanggapan me yan. Pero ing tutu (na) keta kekami “salait” ing iyaus da. Pota nga ku pamibayu nya mu pin ning calait yan. Adwa la kase aus e– balangit ampong salait.

Oliver Carlos:
Mekad calait yang tagana

Papa Osmubal:
Ali, ing pisasabian nung atin taung sasabian de ian careng balen (ning Pampanga) o queng balen iu. Nung atin, taganang amanu ia at alang macalaban carin.

Papa Osmubal:
E cu ‘red neck‘, caputul, lingguista cu. Panintunan mi la ngan den.

Oliver Carlos:
Sigurudu ku ken, Ka Oca (Papa Osmubal0. Salait ya kekami yan. kase ing Calait atin yang taram kekami. detang pangua namang bulung saging

Oliver Carlos:
Miyayaliwa ya kekami ing calait ampo ing salait.

Oliver Carlos:
Patse sinabi mung kalait kekami metung ya mung (kasangkapan). Dutung ya o kwayan a makaba a ating metal o taram (laiit ya o nanumang balikudkud a taram ) a panguang bulung saging.

Oliver Carlos:
Pero ing balangit o salait…parti ne ning sungkit. e mabuu ing sungkit nung ala yang makabang tikin o dutung at makataling salait

Papa Osmubal:
Ua, ing calait binucut iang alambri. Oneng ing cabaldugan ning ‘calait’ itang ‘pabucut’ nanu ia man bague pabucut calupa ning ‘lait’ (a pangumpe), calait, aliua pa.

cuaian©siwalangsinukuan

cuaian©siwalangsinukuan

Papa Osmubal:
Nanu man bague ‘pabucut’ at ‘palicu’ (macasalingcu) maiaiaus lang ‘pacalait’.

Oliver Carlos:
Wa. Berb (pangdiwa) ya yan, at nawn (palagyu) ya. Nanu mang bage pabukut at paliku. Ustu ka ken.

Papa Osmubal:
Nung macanian nung ining ‘salait’ iu, palicu ia o pabucut iang daque ning sungquit, ia ini ing ‘calait’, mipisan la o micapatad.

Oliver Carlos:
Wa. O kase ing sungkit neng kayi dutung ya mung tinali mu naman e. Nung manyungkit kang byabas at improbaist (improvised) ya mu ing sungkit mu, dutung yang tinali ba yang mayakwa ing byabas. Salait o balangit ya ita. Kapatad nya ring ning kalayit kase pangalayit me e

Oliver Carlos:
Metung la mu gagawan. Ing malino mu, ing salayit wapin itang maka-balikudkud, makatali, o makapalikung panyipit ning sungkit ban akua me ing bunga.

Papa Osmubal:
Ua, queta quecami nanu ia man ing binili mu queng sungquit o bague pabucut o palingcu, ing aus mi ‘calait’.

Papa Osmubal:
Salamat, bro (Oliver Carlos), mecabalu cung e cu dating balu– salait.

Oliver Carlos
Okey. Mikapatad la pin. Aliwa kami tagana aus. Miraragdag ya kanyan.

cuaian©siwalangsinukuan

cuaian©siwalangsinukuan

Papa Osmubal:
Salamat. E mo aquit careng talabaldugan deni, at balu cung dening ‘red necks‘ (conserbatibu) manintun lang misulat a patune ba lang ipatune na amanu la pin den. Oneng ing catutuan ining bie at rening tau reng magpatune. Buren mu, pucpucan que buntuc ing ‘red neck‘ a manintun casulatan ba ia mung patunaian ing metung amanung sasabian da naman at balu rening tau. Nanu pa ing repe-reperens (refe-reference) da reng alting den? Mailig cu queng capagaralan, bro, oneng mipasaua cu careng alting den, lalu na careng ‘red necks’ (conserbatibu)…

Papa Osmubal:
Deng tau ilang maramdam a buri. Saupan ta ia ing amanu tamu’t saupan la reng malucang sasabi canini. Aliua reng pa-isco-iscolar a muting a ren.

_________


catac at pamitalamitan 11

27/05/2012

catac at pamitalamitan

paunang-amanu: Ining pung pamisabi queng lalam ibat ia queng misulat a capamasan diquil queng talambie nang Apung Sinucuan (Apung Sucu). Ining mesabing misulat melimbag ia quening bilungan a casalungsungan dang babasan. Carening bisang abasa re ini nang mesabing capamasan, o ini po quening lalam (at maliari re ia naman itimid ining laguiu “Apung Sinicuan? Ninu Ia?” ba la milud queng nung nucarin ia pa maliari mu naman abasa ining mesabing misulat)……

apung sucu? ninu ia?

apung sucu©siwalangsinukuan

apung sucu©siwalangsinukuan

iacu i sucu, capampangan cuI Apung Sucu (Apung Sinucuan) ia ing matuturing a guinu nining Bunduc Araiat (Arayat, Alaya, Alaia) queng Balen ning Arayat, queng Pampanga. Uli’ng bale ne nining Apung Sinucuan ining bunduc, ania ining Ausan de mu naman queng laguiung Sinucuan o Bunduc Sinucuan. Dening memalen carin Magalang at Arayat paniualan da’ng ining Batung Maputi ia ing bale nang Apung Sinucuan. Agpang queng amlat (cuentu-cuentu) da reng minunang macatuang Capampangan (at quening talasulat-amlat a Anastacia Villegas), ini canung Bunduc Arayat dati iang atiiu carin Balen ning Gapang, Nueva Ecija, dapuat aniang dening memalen carin buri rang cuanan ngan at guisanan ining linang (calinangan) o caiamanan nining bunduc, inalis ne canung Apung Sinucuan ini at dela ne pin carin balen nining San Miguel, Bulacan, nung nucarin menatili ia angga queng misan pin canung bengui atin lang pamipate nining asaua na, i Mingan. Queng canung saquit lub, binuat ne’t delang Apung Sinucuan ining bunduc, at linaut iang cambe ra rening queiang atlung anac— ing pecamatua careni ia ining Platon, ing cadua ia ining Saton, at ing pecaianac ia ining Mangon. Ania canung inacut neng Apung Sucu ining bunduc, quinurug at minaiun. Mengabigla la rening tau carin Arayat aniang caiabacan iquit de ining bunduc macatalacad ia quening dating bacauan o daiatan a maburac. Canita pin inaus de canung ‘layas’ (e sese, e tenam, daiu, ibat aliuang labuad) ining mesabing Bunduc. I Apung Sinucuan ia ing lalto peca-Apung Guinu ra rening metuang Capampangan baiu ra catamu pa bininiagan bilang Cristianu rening sinacup a Castila. Ing cabaldugan nining sabing ‘sucu’ (suco) ia ining ‘matua, alang camataian, alang ibatan, capilan man atiiu queti, alang anggan, alang capupusan, alang samula’t alang uacas.’

__________

Oliver Carlos:
Atin kung kutang: Ing asawa nang Apung Sucu nanu ya lagyu? Usu na ing kasal kanita iniang panaun da? O, nokarin la megpulutgata (honeymoon)?

Albin Moon Aeta:
Ca Oliver Carlos,
hahaha… y Apung Sucâ?
Mig-pulut-bulan la, lalam
ning masalang aslag ning Bulan!
hahaha….
Dapot neng cauran, atin lang gueuang,
cubul maca-atap yang bulung bucung,
teji queng linacmit a cuaian!

Oliver Carlos:
Melingo ku hahha! Buri nang sabyan ala pang Sogo ampong Anito ketang panaun da ne..keng lang mula-mulahan?

Albin Moon Aeta:
Careta mung lalam sagin, mediu mitatangaran la queng aslag ning bulan. Hahaha

apung sucu©siwalangsinukuan

apung sucu©siwalangsinukuan

Papa Osmubal:
Apung Oliver Carlos, macasalabat, macanian (man) e cu macaiabe quening pisasabian…
Dakal a pisasabian diquil quening alamat nang Apung Sucu…
1. Queta quecami isipan da pin ining ‘Mariang Sinucuan’ ia ing babaiing ‘bersiun’ nang Apung Sucu. Oneng i Mariang Sinucuan gaua-gaua ra ne mu renign Cristianu casi ing ‘Maria’ laguiu iang Castila at maliaring tutulid de queng ‘Bir-en Maria’.
2. Alang macabalu iata tagana queng laguiu ning asaua nang Apung Sucu (queng balu cu ne?).
3. Pelalung dening anac na alang lupa-lupa sasabian dening tauu. Mialiua la bilang. At caiabe la pa rening amanuan dang atlung Maria, cabilang ne i Mariang Sinucuan, Mariang Maquiling, (at) ninu pa casi ing metong? Balu mi la reni aniang malati cami. Titipa la reni neng caii queng palengqui mi at pacamaputi la. Ing pisaliuan da (nung maganaca ia) masali ing paninda na quetang aldong ita. Nung bastus ne man alang maniali caia at potang muli iang ibalut na na ing paninda na, potang busni na nang pasibaiu maguing canung buliga (calupa ne nitang metung a taung meguing la’ng batung mabaiat reng caiang manggang icua queng bunduc.)
4. Sasabian da naman deng aliua, i Apung Sucu ala ia canung casarian tagana. Casi neng caii papaquit iang babaii iang macapamuti carening tauu, neng caii naman lalaqui iang gusgusin at marusing. (Quecami iang paniualan mi canita ita.)

Ngueni itang asaua na, e que balu tagana. Nung atin tamung aquit laguiu na ning amanuan dang asaua na, sana abalu ta ia.

Ining Apung Sucu dulut ne nining ‘patriarcal’ tamung lipunan canita a nung macananu (calupa ra reng sablang lipunan canita) ining lalaqui iang manguibabo queng lipunan, macanian iang meguing lalaqui queng panimanman tamu i Apung Sucu. Ngueni queng macanini mu naman pota ania e ta ia dininan laguiu (pangatauu, pamiquilanlan, pangaquilanlan) itang asaua na.

apung sucu©siwalangsinukuan

apung sucu©siwalangsinukuan

Melanie Naguit:
Mayap a oras pu kekayu. Aniang malati ku pane kung manalbe Zarzuela. Metung kareng gewa rang kwentu tungkul ya kang Apung Sinikuan. Paglolon ne y Maria Makiling. At ing karibal na ya pin y Apung Pinatubo. Milaban la reng adua keng pamamugang batung mangaragul. Nung ninu ing sumambut kaya ya y Maria Makiling. (Anya) lawen ye ing Bundok Arayat, makatadwa ya mu mituran. Pero bayu ya mig-erupt (memakbung) yng Pinatubo meyakit ya dacal ya lubag-lubag at kulkul uling dacal ya batung inatsa karin y Apung Sinukuan. O ita ing alamat o istorya ning Bundok Arayat. Ing asawa na ya pin y Maria Makiling.

Oliver Carlos:
Ta lon mu na ne? Ngeni lulual la reng mangatuang kwentu at alamat. Atin palang makanyan ne…

Papa Osmubal:
Lauean me ing dalit-balen o dalit-pangmalda (folk story) nang Apung Sinucuan ne? Ninu uaring ‘maquitid’ isip (a ausan cung ‘red necks‘) o conserbatibu ing sumabing ing carela mu ing macapaacma? Balang meragul at atin dindam a dalit-balen o dalit-pangmalda, dala neng dagul ining dindam na at alang macasabing mali ia ining dindam na. Tutung dacal tamu dalit-balen o dalit-pangmalda diquil cang Apung Sinucuan at tutung durut-durut ia. Oneng ing pamidurut na ing megpalualas queng baluan diquil queia (Apung Sinucuan) at carening tauan a caiabe na careng pisasabian o dalit-balen o dalit-pangmalda. Sulung gambulan ie ing beluan at ipabalu la careng tauu, at e co tatacut o miquealangan carening red necks (conserbatibung) o maquitid a isip a misasara queng dalan tamu papunta queng cabiasnan o misasara careng mata tamu’t isip ba ta iang aquit ing masala o aslag ning calinangan tamu. Panaun na bang mibalic ia quecatamung memalen ing beluan ning calinangan tamu’t amanu at samsaman ta neng pasibaiu careng saquim dang gamat dening red necks (conserbatibu) o maquitid isip a Capampangan. Panaun na pin. At iaku ing patune– metung cu carening mabieng patune na ining sasabian cu maliliari na. Luid ia ing maldang memalaian a Capampangan.

apung sucu©siwalangsinukuan

apung sucu©siwalangsinukuan

Oliver Carlos:
Ing e ku ayabut isipan nung bakit dening dalit-pangbalen a reni at minunang kwentu a mengalikas-likas kareng matuang pipumpunan tamu e la makatala. Nung makasulat la man at dokumentadu keraklan inaliwa do istorya at inagpang de ring talasulat keng nu nanu ing kasalukuyan dang panwalan o keng nanu ing doktrina o katuruan na ning panaun. Mibayu la ren uli na wari ning pamanyatang na ning relihiyon? Nung makanyan, asabi ta pa waring tutu la pa nung binayu da na la mu?

Oliver Carlos:
Kalupa na mo ning sasabyan nang kapatad a Melani Naguit, ne. Ini makagyu mu keng itas do reng kile ra retang minasa kareng aklat o dokumentung gewa da reng dayung talasulat. Nung ena la mu manayun kareng makasulat e da no panwalan. Atin ku pang daramdaman a alamat dikil kareng Higanteng mipamasibas mu namang gabun at batu iniang mipate la? Kaugne ya naman kanine o aliwa yang kwentu ita?

apung sucu©siwalangsinukuan

apung sucu©siwalangsinukuan

Papa Osmubal:
Oliver Carlos, dening red necks (conserbatibu) o maquitid a isip, ila reng metung carening macamate queng kalinangan tamu’t kabiasnan at lalu na ing amanu. kasi nung e makatud keng metung a ‘panuntunan’ da ining metung a beluan, patanan de’t paten, o ipabalu rang mali ia, ania e ia manianga ining cabiasnan tamu’t amanu. At tutu mu naman na nung e ia mitulid carening daiung isip ining metung a sabi o beluan, ituring deng maian o alan cabaldugan, at ituring deng e taganang cabiasnan, ania mangapunti ia’t mangapisaquit ing maragulang cabiasnan ning Capampangan. Nung lauean me ing cabilugang macalto cabiasnan a Capampangan ngueni, nguening pinandit a ini at nguening panaun tamu, ini cabiasnan iang ‘red necks‘ (conserbatibu) o maquitid a isip. Ini cabiasnan iang macabalangcas queng metung a caisipang e bisang munlad– ania dening cabiasnan ali milub queng balangcas a ini, mamamate la. Dening pamantasan tamu, map namu miguiguising no reng aliua, dapuat careng quilub da rening queracalan a pamantasan, taganang macatcat ing sacmal da’t quinis dening daiu at dening ‘red necks‘ (conserbatibu) o maquitid a isip. Deni namung amanu tamu, balang cataia rugu alang malilingap, casi ‘cabaldugan’ lang ‘red necks‘ dening pacataiid careni– e la malualas at dening cabaldugan a e macaaiun carening ‘red necks‘ (conserbatibu) e la mabibilang a cabaldugan da rening cataia o amanu. Ania mamamate iang kusa ining amanu tamu. Casi rening ‘cabaldugan’ a red necks (conserbatibu) ila reng lilingapan tamu, at e ta mu dudusug queng kaisipan da reng memalen a ilang tutu dapat taganang lumingap carening cabaldugan o cabiasnan a reni. Ania ing sasabian mung ‘daiu’ ngan ing cabiasnan tamu, tutu. At tutu mu naman ining macalto tamung cabiasnan (lalu na ining diquil queng amanu tamu) bububu re’t sasacmalan dening ‘red necks‘ (conserbatibu) o maquiitid a isip. Dening red necks a reni taganang ‘matuliran’ mu ing balu ra, nung mamauig ia mung baguia ing metung a bague queng metung pang bague, carela e no ‘mitutulid’, buri ra itang ‘tamac iang tamac’ o caia buri ra itang calupa neng calupa o caia itang dapat balu re’t sinabi rening Ingcung ra.

apung sucu©siwalangsinukuan

apung sucu©siwalangsinukuan

Oliver Carlos:
Metung nang malino akakit kung suliranin, Papa Osmubal, alualas ta ya ing pisasabyan e mu kareng matuang kwentu at alamat, ining asabi mu ping “perfectionism” (read: strangulation o pamamigti) kareng amanu tamu. Asabi mu pin nung e na nya mu tamak a tamak at katulid a katulid ining metung a sabi e re tatanggapan bilang kabaldugan na. Ing mabayat na pa, dirinan ta lang kabaldugan dening kekatamung kataya o sabi at gagamitan ta la reng Amanung English bilang batayan.

Oliver Carlos:
Metung a alimbauang akit mu kareng gagawang talabaldugan: taldawa = meadow, field, nga ra… Kaybat akit me keng letter M, marangle = meadow, fielld. Kaybat akit me keng Letter A, asikan = meadow, field

Papa Osmubal:
Ua, rugu ining metung carening acacasabi cung red necks (conserbatibu) asna neng calino pangasiuala o pangasabi ining metung a amanung catulid ning metung pa, mababacas mu ing pamilupa ra, cucutang ia pa o’t nanu canu ing pamilupa ra o atin ia canung a siauala queng libutad ing metung at ini naman metung ala. E casi nung pareu lang pareu, ala nang bague pang pagaralan ne? Nung pareu lang pareu, metung ne mung amanu ne? Nung pareu lang pareu, ala ta nang dapat pang pisabian at isipan ne? O’t dugu macanian la reng cabalen a red necks? Atiaca e ro balu pamisuglung-suglung deng amanu’t e ro buring pisuglung-suglung, ania mangapalili la reng cabaldugan da o neng caii naman mangauala na la cabud deng amanu tamu potang melaus ne o melaun ing cabaldugan na, tuqui iang mauala ing amanu queng pangalumpaui na’t pangalbug ning caiang cabaldugan. Ania nung maracal ia cabaldugan ining metung a sabi, mauala ia man ing metung nang cabaldugan atin pang aliuang cabaldugan a mibubuat caia. Oneng dening red necks (conserbatibu) matuliran mu rugu ing carela– ing paralan da, ing sinabi nang ‘Ingkung cung Selu’, ing sinulat nang ‘Dr. McDewey’. Reperens (reference)? nga ra pa, samantalang ‘word of mouth‘ (sabing balen, ibat ne mismu careng asbuc deng tauu) ining buri mung sabian, tutu neng tambing queng isip ning tau’t memalen, catatan ne pa’t buring paten quetang carelang ‘reperens’ (reference). Aii, rugo mangapisaquit ia ing ‘cabiasnang pangmalda’, at dening malda e la pa naman macabusal carening aguman o pamantasan.

Melanie Naguit:
Wa pin pu. Tutu ngan ing sasabyan yu. Pero e na kayu pu magmalun. Dinatang na pu ing oras na i-adapt (gamitan) da ne ing Amanung Sisuan keng pamag-aral. Masanting ya pung balita ini, ne? Luid ya ing amanung Kapampangan!

apung sucu©siwalangsinukuan

apung sucu©siwalangsinukuan

Albin Moon Aeta:
Belican queng binasa yng cutang mu Ca Oliver Carlos. Quecami Sta. Rita, patse sinabi mi yang “Â’PÛ” alang dudang BABAI ia. Yng Inang nang Tatang cu o Inang nang Inang cu y’apin yng ausan ming “Â’PÛ”. Yng Tatang nang Tatang cu o Tatang nang Ynang cu y’apin yng ausan ming “ING’CUNG”. Ania para cacu “Lalaqui”ya yng lagiu mung panintunan.

Melanie Naguit:
Mang Albin Moon Aeta, keta pu kekami (keng) Magalang. Y Tatang nang ima ku at Tatang nang tatang ku, ing aus mi “Inkung”. Keng babae naman “Apu”j. At deng anggang matua karin, babae ya man o lalaki, at e mi la kamag-anak, ing aus mi karela pare-pareung “apu” . At katuki da ing lagyu da, (anya gagamitan mi ya ing) APU (bilang panungge at magalang a pamanawus karening mangatuwa), makanyan kekami.

Oliver Carlos:
Kareng tagalug apialiwa de ing babae keng lalaki. Impu ya karela ing babae (syempre liban keng lola) at Ingkung ya naman ing lalaki (ampong lolo). Atin la namang Aguela ampong Aguelo.

Papa Osmubal:
Guinang Melanie Naguit, taga-Magalang cu naman pu (Balajadia ning Santa Cruz at Munoz ning Cabalenan). Ing pung sinabi iu binang tutu. Queng quecatamu Magalang balang matuang tau ausan ta lang ‘apu’– Apung Dinong (lalaqui), Apung Pasing (babaii). Deng pengaring babaii ra reng pengari tamu ‘apu’ mu naman ing aus tamu. Ining sabi tamung ‘mamun’ pisan de mu naman a sabi casi anti ia naman ‘mangpuun, mangpoon’ o mamie galang o magpabasbas at magbasbas. At dening sablang tau queng bangsa tamu ‘apu’ ing aus da careng mangatua at gagalangan a tau– calupa ra reng ‘pari’ ausan ta lang ‘apu’, canita ausan ta ia naman ‘apu’ i dating-pangulung Ferdinand Marcos– Apu Perdi (Apu Marcos), nga tamu. Macanian man pu dening sabing ‘po, pu, poon, puun, opu, opo’ ibat la careng sabing ‘matua, gagalangan, pengaring lalaqui, matuang lalaqui’ queti Aslagan calupa ning India. Maniuala co’t ali pisan de ining sabing ‘bapu’ a panaus tamu cang ‘Bir-en Maria’, at carening sabing ‘bapa’ a panaus tamu careng matuang lalaqui o capatad dang lalaqui reng pengari tamu. I Mahatma Gandhi ausan deng ‘Bapu’ rening Indianu, at iting ‘Bapu’ mangabaldugan iang ‘matua, gagalangan a matua, matuang gagalangan, pengaring lalaqui, daquilang matua, matuang tatalangan’. Dening Isic atin la naman sabing ‘kao fu’ a pisan da naman dening mengasambitlang sabi, at iti ing aus da careng ‘bapa’ ra rening Isic. E ta na pu mamusni pang aliuang pisasabian a magpasaquit quening pisasabian nung acaquit dang dening mipisan-pisan a amanung mengasambitla mediu malaut lang baguia siuala o pangaagcas ne?

apung sucu©siwalangsinukuan

apung sucu©siwalangsinukuan

Papa Osmubal:
Guinung Oliver Carlos, ining sabing ‘Ingcung’ pisan ne nining sabing Isic a ‘kung, kung kung, gung, gung gung’ a aus da reng Isic carening pengaring lalaqui nining ima tamu; ining ‘po, po po, bo, bo bo’ aus da ne man queng pengaring babai ning tatang tamu. Nanu pa ta ining ‘po, po po, bo, bo bo’ ning Isic elilan da ne mu pangacabaldugan carening pisan nang amanu queti aslangan nung macananu ining sabi mangabaldugan iang ‘matua, matuang tau, matuang gagalangan’. Ining sinabi rang ‘aguela’ (apu, matuang babaing pangari ning pengari tamu) ibat ia queng ‘abuela’ ning Castila at ining ‘aguelo’ ibat ne man queng Castilang ‘abuelo’. Dening sabing ‘lolo’ at ‘lola’ ibat la naman carening ‘abuela’ at abuelo’ ning Castila.

______


catac at pamitalamitan 10

18/05/2012

catac at pamitalamitan

paunang-amanu: Ini pung pamitalamitan megsamula ia pauli ning pamiapag na queng sabing ‘langcul’ nining uatas-talasulat a Oliver Carlos. Dinaque ne ining sabing ‘langcul’ pauli ni’ng buri nang abalung Oliver Carlos nung macananu iang magagamit ining mesabing amanu carening aliuang balen ning Capampangan o nung atin mu man sa uaring maquibalu canini. Mengasdan ia i Oliver Carlos cambe rening acacasabi na casi aliua mu ining sabing ‘langcul’ ining metulicsa at meculcul pangasabi’t pangagamit queng Capampangan, nung e pelalung rening mialiua pang amanung Capampangan na asabi tamung pauala na o paialbug. Map namu atin pang mapilan pin a maquibalu careti’t ini palatanda na rening mesabing amanu maliari la pang micaduan bie queng Capampangan.

_____

Oliver Carlos:
Ing amanung “langcul” balu ye? Dyos koooo… “banyaga” ku yata, ot e yu ku antindyan?

Glecy Dizon:
Potang mika-alas ka, brod, kaskasan mulang larung mamali-mali sagli milako la.

queng bariu©siwalangsinukuan

queng bariu©siwalangsinukuan

Aliver Muldong:
Salabat ku pu ne quetang dane mi ga ening panajun ayan gagamitan at mabye ya pa’ng mabye ing salitang ‘langcul’. Wa, caralasan gagamitan de ing salitang ‘langcul’ neng ruroliu ro reng sogang damulag o tali.  Ilangcul me, a ra. Salamat.

Oliver Carlos:
Ka Aliver Muldong, malagad na lang tutu reng gagamit keng amanung ini. deng anak e rane balu. O makananu den na mung kabayu kareng video karera llang balu ra

WakaOjie Mangalindan Pena:
Sang-ayun cu keka Ka Oliver..gang akung menamuti na buak keni eke masyadung daramdaman yang Lancul keta kekami uling Bangka lareng tatali mi.

Aliver Muldong:
Icami pu kasi mamaltuc cami pa pung ortilanu, at talagang mabye ya pa quen banda mi iyan gang den anac carin tali ra ren cambing pisagluluan de pa ba riang a ilangcul, ehehehe. Tarlac diang e yu acucutang bage quetang miparas cu parting Bacolor ginamit que ing salitang langcul, e ra cu antidian, maliban caretang maquiedad a cacung caiarap. Susuge co pa pu dulu ren bang e ya misasalbag uling matsura ya kasi nung bucnul at silaban me mu sepu.

WakaOjie Mangalindan Pena:
Kekami, baka ustu ing sinabi mung ‘lancul’ me, baka mabarug ka pang e mu balu. Baka aliwang amanu ing ipakibat da. Baka isipan da pakialaman o paniamalan me! Hehehe.

Oliver Carlos:
Onia pen ne. Matua neng amanung tutu ini. At ing makalungkut kayagnan neng mawawala ning amanu ning ausan tamung modernisasyun keng pamagobra keng asikan ne. Ing pamanggamit dang makina reng tau at ing pamaglagad da na naman deng damulag keng Pilipinas. Agyang sasabyan ta pang magagamit ya naman kareng aliwang sese ing lubid o soga alimbaua mo kareng kambing. Mas maralas ya kaseng magagamit ing amanung langcul kekami kareng damulag a tatali at sosoga e.

Glecy Dizon:
Brod Aliver Muldong, asabi me ing ‘manyuge’ (susuge) gagamit kang sagung damulag keng pamanyuge para atin yang dalanan ing punta na ning lubid.

queng bariu©siwalangsinukuan

queng bariu©siwalangsinukuan

Aliver Muldong:
Wa, brod Glecy Dizon, pero pa mu gulutan da co pa mag japunan ku pa mu tara mag japunan ta pa.

Glecy Dizon:
Sige, Brod, abak pa keni pota nung mag-apunan na ku tudturan ke kayari.

Joey Magno Sotto:
Apung Berung, caracal damulag quening lipat cung bacud oneng e que man dindam ing langcul. Matua ne man queca ing maquibanding damulag.

Glecy Dizon:
O makananu, Joey Magno Sotto, e na ka man lulwal bale kanita, magpakaputi ka.

Joey Magno Sotto:
Hahahaha! Ca Glecy, mas maralas cu quing lual bale canitang anac cu oneng quing siudad cu macatucnang ania alang damulag. Menaquit cu mung damulag aniang menucnangan cu queti Porac.

Glecy Dizon:
Porac pala eh. Itang Quarry (pikuanan balas, pipangulkulan balas) yang balu mu, puru lang dump truck deng akakit mu. Hahahaha.

Joey Magno Sotto:
Haha, e tutu. Caracal damulag quening quilub ning compound mi. Cutnan me man i Ca Billy Bautista Beltran. Iquit na la. Oneng deng agaganaca cu mung dindam carelang amanu, sarul ampong gareta. Hehe.

Glecy Dizon:
Ing tutu, Joey Magno Sotto, bihira na la talagang magagamit deng amanung ‘langcul’ ampong ‘suge’, anya dakal la reng e makibalu kareta.

Billy Bautista Beltran:
Abe mune aswe

Oliver Carlos:
Lakwas de sigurung e balu ing “maragati” ne?

Glecy Dizon:
Aswe, balsa, garosa, panaptas, pamitik, guyud, paud, sikoti, manu, sinsa.

Oliver Carlos:
Korek. Ginulis ya ing libluban a pitamnan.

Oliver Carlos:
O ing sinsa nanu ya?

Glecy Dizon:
Maragati = (makabayung paralan ya nining pamananam pale), sukad-sukad ing tenam mung pale, gagamit lang dutung a atin marka yang tutukyan da.

queng bariu©siwalangsinukuan

queng bariu©siwalangsinukuan

Glecy Dizon:
Ing ‘sinsa’ ya pin itang lubid a makasakle keng atyan ning damulag istung makasulud ya keng gareta.

Oliver Carlos:
Ing pamananam keng maragati pasulung ya ing tatanam e ya paatras.

Joey Magno Sotto:
Malagad namu pin, Ca Glecy. Asue? Apin itang bala mu double-sided a sucle a gagamitan da reng atin kuto? Nanung maragati naman, Oliver?

Glecy Dizon:
Hahaha, aliwa ne man aswe ita, Joey Magno Sotto. Ing aswe amanuan da yapin itang atin forks a gugulyutan na naman ning damulag, gagamitan de neng tatanam bayang magpante ing libluban, o kaya neng gagawang pilapil.

Joey Magno Sotto:
Uh-huh! Mesambut ne na naman ing maca-mobile. Metauli ing comment cu.

Aliver Muldong:
Mipakayli na cu man quen berung mu, Sis Joey Magno Sotto idagdag ie pa ing ‘garosa’. Nanu ne kasi ing ‘marigati’, brod Oliver Carlos? E ya sarul-gamat ing tutucuyan nian.

Joey Magno Sotto:
A pin ita? Ing siping cung baleng maquidamulag, atin iang macanian. Ehe. Hehehe!

Oliver Carlos:
Sinabi na neng Ka Glecy ketang babo.

Oliver Carlos:
Patse “maragati” nga ra, metung yang tipu o istilu ning pamananam punla. Keng maragati, ing libluban gugulisan de at pante pante la laut at tulid-tulid deng talsak ning punla. Uling makagulis ya ing pinitak, deng tatanam imbes na pauring la, pasulung la ban akakit de ing gulis. Mayan ne mang ilako dikut kanita uling gagamitanan deng makinang paglinis.

queng bariu©siwalangsinukuan

queng bariu©siwalangsinukuan

Joey Magno Sotto:
Metauli cu pin comentu e Apung Berung! Ehe.
Aliver Muldong, bala cu sa apacaili da ca quing camulalan cu quing amanung asue. Hehe!
E cu na sabian nung nanu ing balu cu quing “garosa,” siguradu mali na cu na naman. Hahaha!

Glecy Dizon:
Pero e ra na masyadong gagamitan ing ‘maragati’ uling magastus ing bayad tatanam uling mabagal.

Glecy Dizon:
Ing garosa ala yang dugang, daragus ya mu kabang gugulyutan ne ning damulag, atin yang adwang kwayan a lalam ilang paparagus deta.

Oliver Carlos:
A wa. Magastus ya pin at mabagal deng aliwa namanng tatanam maragati. Manibat la keng kayli papunta wanan or wanan papuntang kayli.

Glecy Dizon:
King kekami payatras la naman pero atin lang dutung a atin marka yang tutukyan da ita.

Billy Bautista Beltran:
Sabud or sabug namu uling mahal la deng tatanam.

Glecy Dizon:
Salbag ing awus mi kanita

Billy Bautista Beltran:
Pati, bulsu, patukba at paluksu atse Joey kung bisa nakaman manasan.

Billy Bautista Beltran:
Panti

Billy Bautista Beltran:
Wa pin pu, atse Glecy, ustu ko pu.

Glecy Dizon:
Hahahaha, atsi na naman, lalaki ku, brod.

Billy Bautista Beltran:
Ing kekami pung kapampangan medyu dakal na tagalug na pu alu siguru malapit na king bataan.

Glecy Dizon:
Lubao kayo, brod?

queng bariu©siwalangsinukuan

queng bariu©siwalangsinukuan

Billy Bautista Beltran:
Hahaha, ay, pagpasensiya yu na kupu koya.

Billy Bautista Beltran:
Dening king pangulu ila na mupu medyu malalam kapampangan pu.

Billy Bautista Beltran:
O pu, Sta Cruz kami, Koya.

Billy Bautista Beltran:
Ing katu bale kupu San Luis ya inyang bayu ke kasal eke mika intindi eku balu demg aliwanan kapampangan gagamitan pu.

Joey Magno Sotto:
E na cu mamieng comentu. Mamasa na cu mu ba cung mabiasa.

Sito Paras:
Langcul. Ustu ya pu i ka Glecy Dizon. Pero gamitan ke yanti kanini….langcul ya ing sukli na……..langcul lang etneb…..

______


catac at pamitalamitan 9

16/05/2012

catac at pamitalamitan

paunang-amanu: Ini pung pamisabi-sabi queng lalam diquil ia carening ‘aria’ (o capaniualan da rening minunang macatuang Capampangan). Megumpisa ia ining pamitalamitan pauli ning pepaquit ne o sinabi ne nining uatas-talasulat a Oliver Carlos carening caquilala na ining metung a aria at melimbag queti Siuala nang Sinucuan (Siwala nang Sinukuan). Cabasa ra quening pepabasa nang ariang Oliver Carlos, linatlat lang mipapamaquibat at mipapanapag aria’t quebaluan da diquil careni rening macaiabe quening pamitalamitan.

______

batala, bathala©siwalangsinukuan

batala, bathala©siwalangsinukuan

Oliver Carlos:
Ing sanu mang bangsa, atin yang awsan dang ariya (pamahiin keng Tagalug o superstitious belief keng English). Mantun na ka mang dakal a ariya o minunang kapanawalan, akit mu la naman kekatamung Kapampangan. Awni pu ing metung a alimbaua. Nung atin kong atatandanan at buri yong ipaskil keng Siwala nang Sinukuan. O’t e yo mo sabyan ba ta lang asinup. Kayamanan no pu reng ning kekatamung kalinangan.

Jannette Serrano:
Oyni ing metung a ariya keni kekami– nung atin kang masakit e ka pupunta qng mete pota salisi ya kanu ing masakit mung capatad o camag- anac. Nung mamalis ka neng bengi at luluwal mu ing pelis mu e ra buri pota kanu e ka misuwerte uling luluwal mu ing suerte.

Oliver Carlos:
O yan salese na. Ikabit ta la ren karin. Ing ariya keng mamalis ing palino da reng apu tamu ita waring patye kanu sisilim o madalumdum karin la lalapit deng supernatural being a magdalang kalam (o grasya) at nung mamalis ka, anti mu la mo kanung tatabi at e buring paluban. inia papalual mu ing kalam at tatabi mu, nga ra.

Jannette Serrano:
Ua pin pu, Coiang Oliver Carlos, metung pa pung ariya reng makatua potang mamangan ka at ating meko kareng katubale mu dapat idurut yo reng pinggan yu ban e madisgrasya.

Loida Dizon Guintu:
Nung atiu ka libutad dalan mekasagana kang pusang matuling enaka malalaus keng puntalan mu uling madimalas ka. Nung atin mabuktut ke bale, e ka lulukluk keng pasbul pota masesaryan ya. E ka magkanta istung maglutu ka, pota tumwa kang dalaga. Nung munta ka sugalan, anti mong sabungan, at atin ka asaganan mete a lilibing da, e na ka malalaus uling dakal a dakal masambut ka.

Oliver Carlos:
Sige pu, sis Loida Dizon Guintu, iyabe ta la ren.

apung sinucuan©siwalangsinukuan

apung sinucuan©siwalangsinukuan

Julie Affinita:
Dakal a salamat, ka Oliver Carlos. Potang kayi isulat ku ing dimdam ku kang inang ku keng blog mung ‘siwalangsinukuan’.

Loida Dizon Guintu:
Nung atin mete keng bale yu, ali ka mamalis, maglinis at mandilu kasi atin sunud. Potang lalako ra ne ing mete, mamalbal kang kuran banta alang susunud.

Oliver Carlos:
Matula mi la pung iyabe, sister Julie Affinita, basta timawa ko pung mamaskil. Malyari yo ping iparala kanaku.

Jerry Punzalan Sagmit:
Dakal sinabi aria, kang Joey (Magno Sotto), ayta makapatungkul la king mete, lawen yu la….

Oliver Carlos:
Ampo pa itang e me kanu iyuna ing bitis ning mete patse lulual ya ing kabaung keng bale. Anti nu makananu kang mipanganak a mumuna buntuk (liban mu kareng suwi a minuna bitis). Dapat kanu makanyan ka naman lulub keng karinan ning diyos. Metung pa malas kanu ita at atin pasibayung mate kareng katubale.

Jannette Serrano:
Dacal a ariya reng makatua neng kayi makatakut talaga. Potang ating kang mete ating mekirame keka. E mo iatad uling bawal la kanung iatad maroc a ra.

Julie Affinita:
Masanting mu naman apisabi ing ‘kaisipan’ (sangkan) ning metung a ariya. Metung yang pamanintindi nung bakit mesabi ya itang ariyang ita, lalu na ing ‘kabilyan’ anyang minunang panaun. Mayayakit nung makananu lang mimisip deng ninunu tamu kanita.

Loida Dizon Guintu:
Kalako na ning mete, maglinis at ilako ngan ing ginamit ning mete, para ala kanu tutuki.

apung sinucuan©siwalangsinukuan

apung sinucuan©siwalangsinukuan

Loida Dizon Guintu:
Patye, lilipat kang bale, mumunang ilipat ing abyas, danum ampo asin, para miswertyan ya ing lumipat.

Oliver Carlos:
Sis Loida Dizon Guintu, dakal la pa ren. Ampo reng kareng kakasal. Pabinyag at miyaliwa pa.

Loida Dizon Guintu:
Nung magtinda ka, ing mumuna mung abli (buena mano= panigu), ikaskas me king paninda mu, ba’ng dakal ka abli, o kaya magisan ka tinda.

Jerry Punzalan Sagmit:
Dakal lapin, kaka Oliver (Carlos) magumpisa pa mu king kakagli, mabuktut, managanak. Anggang mate ka dakal la ren aria den. Hehehe..

Loida Dizon Guintu:
Nung kakasal naman, ali me susulud ing malang pangkasal (traje de boda) mu kasi e kanu malaus ing kasal.

Oliver Carlos:
Ka Julie Affinita, mapalyaring e ta la ngan paniwalan den ngening kasalakuyan oneng bisa tamu at ali parti no ning kekatamung kultura. Nung pagaralan ta ya ing Kalinangang Kapampangan, pagaralan ta ya ing pekakaladwa na at kaisipan. Salamat keng dake mu.

Loida Dizon Guintu:
Keng binyag naman, kayari ning binyag, pulayi me kilwal pisamban ing anak bayang miswertyan.

Jerry Punzalan Sagmit:
Mamye kang para imu, Loida Dizon Guintu, ba ya’ng e mag muri, ne? Hehehe.

Oliver Carlos:
Wa, Ka Loida Dizon Guintu, ing sasabyan da pa nung bakit pupulayi da la ban kanita kanu ing anak lagi yang manimuna at tagumpe keng nanumang larangan.

apung sinucuan©siwalangsinukuan

apung sinucuan©siwalangsinukuan

Jerry Punzalan Sagmit:
Pota dinan me’ng gatas pota muna yang sumusu dapat itang matako yang sangkap o mamye, ba’ng matalik yang minum gatas o matako ya. Hehehe.

Jerry Punzalan Sagmit:
Ustung kinusad ne o sinakab paglelot deng balatong. Hehehe.

Loida Dizon Guintu:
Nung atin mete, at kauran, isabit me ing imalan ning mete bang e muran.

Jerry Punzalan Sagmit:
Maglaga kang bato bang e malaus ing uran. Hehehe, detang aliwa munta la Santa Clara, mamagdala lang enun kareng madre bang e muran.

Loida Dizon Guintu:
Maglaga naman bato, Jerry Punzalan Sagmit. Hahaha.

Jerry Punzalan Sagmit:
Wa, reng Baluga makanyan la– maglaga lang bato ba’ng e malaus ing uran. Kaybat ikit ku ketang atyu ku Guagua karetang siping ming bale uli’ng atin lang kautus a baluga meglaga lang bato. E pin minuran. Hehehe.

Mike Pangilinan:
Uli rugung e ku sasabung, asnakung ka-fascinated kareng miyayaliua rang aria. Laue ku agyang metung libru maliari mung isulat tungkul kareng aria king sabung…

Oliver Carlos:
Ahahahah! Dakal ka naman akalap kareng magsasabung ne, Apung Mike Pangilinan? Ika na ta la ketang site den. Itamu ing mumuna kanini patye mipatagun.

 

uatas, pantas©siwalangsinukuan

uatas, pantas©siwalangsinukuan

Oliver Carlos:
Ing atatandanan kung ariya ra reng sasabung itang keng pamitulid da reng kaliskis keng bitis. Palatandaan la yata kanu reta nung ing manuk manyambut o ali.

Daisy Serrano:
Nung pu kanung duag ia ing manuk,  e ye lalaban, siguradu pu mulayi ya, at ya nang ikasambut yu ita, haahaaa.

Daisy Serrano:
Panga pu kanu malilili ka baligtad me ing malan mu para akit me ing pupuntalan mu!

Oliver Carlos:
Daisy Serrano, aroo, milyari kekaming bapa mung Jerly yan. Meki-pamyesta ke keng Duyung, ot memaltang ke king asikan pilatan ning San Roque-Duyung, durut-durut kami, e mi ya atamakan ing dalan. Tambing yang megbaligtan imalan i bapa mung Jerly. Mekyapus naku man. Aba miras na ke man a!

Daisy Serrano:
Aba, tutu ya pu pala ing kasebian ne?

Oliver Carlos:
Tabalu nung tutu ya. Mekyapus ku mu. Milako ku kabsi keng takut, balaku e na ke miras. Ing sabi ra mo pemyalungan da ke kanu reng maglilili.

Daisy Serrano:
Tsaka sabi ra pu e ka kanu mandilu o mangupit kuku king aldo Biernis…

Oliver Carlos:
Ing balu ku reng e ra buring papandiluan deng maki-regla kareng babai. Mamurit la kanu.

Daisy Serrano:
Pero palage ku pu tutu ya, kasi dakal naku pu dimdam kepaliarian makanyan, mamaligtad lapin pu kanung malan at miraras noman…

Oliver Carlos:
Pero ita dakal no reng psychological studies (kapagaralang pangkaisipan-panugali) a sasabing ala yang kaugnayan ing pamandilung makiregla keng pangamurit. Mipaintagun mu kanu, pero panwalan da pa mu reng deng makatua. Ing katuliran dang pane, ala namang mawala nung gawan mu.

didila, mamusit©siwalangsinukuan

didila, mamusit©siwalangsinukuan

Daisy Serrano:
Haha! Katula ku kekayo! O yan mu naman pu ing e ku aintindyan. Bakit pu babawal da keng mandilu patse makaregla kamí ikaming babae? Obat pu ring lalaki alang bawal?

Daisy Serrano:
Wa pin pu ala ping mawala! Muluk kamu, hahaha..

Oliver Carlos:
Wa pen, mawala ka banglu.

Oliver Carlos:
Ampo pa itang patse kanu melakwan ka keng sinta mu at kinasal ya kareng aliwa, ban kanung e ka tumuwang dalaga o baintau mandilu kang aslam.

Oliver Carlos:
gawan da ka pang paksi ne?

Daisy Serrano:
Hahaha! Mandilu ku pang aslam baka sakali ating makabau kanaku…

Daisy Serrano:
Ampo pu itang e ka kanu mandilung ibat memalantsa, o e ka kanu matudtud mabasa ka buak!

_________