istorya de un amor (pamanlala)

cauatasan capampangan

micasintaan©siwalangsinukuan

micasintaan©siwalangsinukuan


istorya de un amor (pamanlala)

almario “amor” c. de jesus

Nung atatandanan mu pa, mag-babaintau cata,
Deng dalaga ketang baryu, maglame la pang lalala,

Lalam bale ating papag, masaya lang abe abe,
Cabang itang baintau, ligid ligid lele lele.

Macanyan tang mamag lolo, paralan ta na keng lawe.
Sangcan ta mung papaturu, pabulung bulung manene,

Anya naman ditac ditac, mebiasa cung diga diga
Calabas ning paru-minggu, tinangu ne ing dalaga,

E mu itang pamanlala ing abulu cu canita.
Itang pihican cung pusu, migising ya at milsinta,

Ing Istorya de un Amor, nitang cacung cayanacan
Angga ngeni timan timan, potang cacung babalicdan.

Inyang misan minuli cu, migpasyal cu king baryu mi,
Ala nang lalalang cupya, at maglame istung bengi,

Deng bayung tubung dalaga, alus memandaywan na la,
Pamanlalang keragulan, licwan da na at ala na.

 


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: