atlung tanaman a dutung

cauatasan capampangan

aring bulan@siwalangsinukuan

bulan at tanaman@siwalangsinukuan

 

atlung tanaman a dutung
almario “amor” c. de jesus (ing agila ning apalit)

Ing aldo at bengi, malagwang linabas, dela ning panaun
Detang Atlung Dutung, ketang cabilyan da, anti lang melaun
Carelang paninap, ketang t’yu la bunduc, dela na ning anggin;
At misan a bengi, mumunang tanaman, biglang mipacde ya
“Mica gintung sala, bat metung a batwin, at miaslagan la
Ketang Lalabangan, ning metung a Anac, a bayung bait pa.”.

At yta nang Tata, ngana king asawa, gawa cu sang cuna
E sana macanyan, ing pipagkeran na, ning Mal a Bunsu ta
At telan ne gamat, nita nang asawa, ketang sinabi na,
Cabang ytang aslag, tala ning catasan, tatanglawan na la
Cacu masanting ya, ining lalabangan a ke’yang pagkeran
“Canita mebalu, ytang macalulan, Mal yang diling Yaman”.

Sisilim canita, metung a Maglacbe, ing banca seken ne
Detang caluguran, caya la tinuki, canatba la ume
Uli na ning pagal, keta nang sumanga, ot mipatudtud ya
Dinatang ing duldul, kildap at sigwada, mengatacutan la,
“Anya migising ya, tinas nu ring gamat at pepatucnang na
At canita lintu, Ari’ng banwa’t sulip, ya palang sake da”.

Biernes na ning abac, ing Catlung Tanaman, cabud mengasdan ya
Ding masyas a poste a menibat caya, cabud na kinwa ra
Yla ring megamit at megawang Cruz, inyang bitayan de
“Asna na casakit ytang panandaman, inyang pemacu re
Gamat ampon bitis, cabang detang tau, gugulisacan de
Ytang Catlung Dutung, lintu yang matsura, mabagsic yang tune”.

Aldu ning Dominggo, sinlag ya ing aldo, at lalam ning dutung,
Metula ing sabla keti king masala, at ing panamdaman
Nitang Catlung Dutung ngeni menaliwa, lalu yang metibe
king lugud na ning Dios, sabla mibayu ngan, king lugud a tune
Tanaman a dutung, e man peca matas , keti king Sicluban
“Ngeni abalu na, ytang Crus a dutung, anti yang Cadiosan.”

 


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: